Hoppa till innehåll

Undervisningen i åskådningsämnen föreslås bli reformerad

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 21.4.2022 11.03 | Publicerad på svenska 21.4.2022 kl. 16.01
Pressmeddelande

En grupp för att utveckla åskådningsämnena ska tillsättas före utgången av denna regeringsperiod. Utredarna Eero Salmenkivi och Vesa Åhs har kartlagt nuläget för undervisningen i religion och livsåskådningskunskap samt behoven av att förnya denna undervisning i den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen. Utredningen gjordes på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet och publicerades torsdagen den 21 april.

Undervisningen i åskådningsämnen, som för närvarande är indelad i två olika läroämnen, står inför betydande utmaningar i takt med att befolkningsförändringarna och den åskådningsmässiga mångfalden ökar. Utredarna föreslår att det tillsätts en utvecklingsgrupp för undervisningen i åskådningsämnen för att styra utvecklingen av dessa ämnen. Enligt utredningen bör utgångspunkterna för utvecklingen på lång sikt vara att öka de gemensamma delarna av åskådningsämnen och att öppna upp undervisningen i livsåskådningskunskap i gymnasiestudierna även för elever och studerande som hör till ett religionssamfund. Till gruppen skulle utöver företrädare för undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen även höra politiska beslutsfattare.

Enligt undervisningsminister Li Andersson finns det en stark efterfrågan på en utredning om undervisningen i åskådningsämnen samt på ytterligare arbete.

– I takt med att samhället förändras måste även undervisningen i religion och livsåskådningskunskap utvecklas. Jag hoppas att det förs en samhällsdebatt om den framtida riktningen för åskådningsämnena, där olika synpunkter hörs på bred front. Före utgången av denna regeringsperiod kommer vi att tillsätta en utvecklingsgrupp för att styra den framtida utvecklingen för undervisningen i åskådningsämnen. Personligen anser jag det vara eftersträvansvärt att i fortsättningen förnya åskådningsämnena i riktning mot större valfrihet. På detta sätt kunde vem som helst i framtiden välja att studera till exempel livsåskådningskunskap oberoende av religionstillhörighet, säger undervisningsminister Li Andersson.

Det föreslås att forskningen kring och försöken med undervisningen i åskådningsämnen ska få mer omfattande stöd än för närvarande. Vidare föreslås det att Utbildningsstyrelsen ska utarbeta närmare anvisningar och bästa praxis för de gemensamma delarna av undervisningen i åskådningsämnen. Samtidigt bör man utreda möjligheten att öppna upp valet av studier i åskådningsämnen för gymnasieelever samt möjligheten att skriva studentexamen enligt olika lärokurser i religion. Därtill fästs uppmärksamhet vid möjligheterna att skapa gemensamma helheter för åskådningsämnena i gymnasieutbildningen.

Under möten med intressegrupperna i anslutning till utredningen lyfte flera aktörer fram att det är ett betydande problem att elever och studerande kan få ersättande undervisning eller helt och hållet avstå från undervisningen i stället för att delta i den. Möjligheten att begränsa rätten att avstå från studier i åskådningsämnen som motsvarar grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen och gymnasiet bör utredas.

Enligt utredningen bör statistikföringen i anslutning till undervisningen i åskådningsämnen utvecklas. För närvarande finns det inte tillräckligt med information om antalet elever och formellt behöriga lärare eller om förändringarna i detta avseende. Den riksomfattande statistikföringen över åskådningsämnen i fråga om elever, studerande och lärare bör enligt utredningen preciseras – vid behov genom separat insamling av ytterligare information.

Som en del av utredningen ordnades möten med experter på åskådningsundervisning, laglighetsövervakare, viktiga intressentgrupper i anslutning till ordnandet av åskådningsundervisning samt andra bakgrundsinstanser. Mötena låg till grund för den enkät som utarbetades för utredningen.
 

Mer information:

Eero Salmenkivi, utredare, tfn 029 412 9593
Vesa Åhs, utredare, tfn 029 412 8197
Heli Nederström, undervisningsråd (UKM), tfn 0295 330 122 

Allmänbildande utbildning Kyrkliga ärenden Li Andersson Utbildning