Hoppa till innehåll

Understöd kan sökas för att öka hobby- och sommarverksamheten för unga

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 9.3.2021 10.30 | Publicerad på svenska 9.3.2021 kl. 15.54
Nyhet

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser understöd för anställning av sommararbetare som ordnar verksamhet för barn och unga samt för stödande av ungdomars sommarföretagande och arbetslivsfärdigheter.

Specialunderstöd för att öka hobby- och sommarverksamheten för unga

Det understöd som ministeriet beviljar får användas endast för löne- och arvodeskostnader för de sommaranställda. Understödet får inte användas för att betala extra lön eller arvode till organisationens heltids- eller deltidsanställda som redan står i anställningsförhållande.

Med det understöd som ministeriet beviljar kan man täcka högst 700 euro per person i fråga om löne- och arvodeskostnader för en person. De aktörer som ansöker om understöd ska ha tillräcklig erfarenhet av att vara arbetsgivare för att se till att den person som anställs med understödet får tillräckligt stöd och tillräcklig handledning för sin arbetsuppgift.

Specialunderstöd för att stöda ungdomars färdigheter i sommarföretagande

Understöden är avsedda för att stöda ungdomars sommarföretagande, påskynda hittandet av sommarjobb och utvidga företagarfostran för barn och unga till sommarverksamhet. Med understödet kan man stöda verksamhet där en vuxen kan söka arbete tillsammans med den unga och därigenom stärka den ungas arbetslivsfärdigheter. 

Med understödet kan man också stöda verksamhet där den unga uppmuntras och stöds att grunda ett företag, utveckla företagsidén och öka den ungas färdigheter i företagande. Dessutom kan man stöda sådan sommarverksamhet för unga där de ungas färdigheter i ekonomi, företagande och arbetsliv främjas. En särskild målgrupp är unga som riskerar utslagning.

Mer information: