Hoppa till innehåll

Undantagsbestämmelserna som gäller coronaepidemin fortsätter i grundläggande utbildning, yrkesutbildning och högskolor

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 29.6.2021 14.22
Nyhet

En ändring av lagen om grundläggande utbildning gör det möjligt att övergå till exceptionella undervisningsarrangemang, om coronaepidemin kräver det. Genom propositionen tryggas att undervisningen kan ordnas på ett säkert sätt under läsåret 2021–2022. Även giltighetstiden för undantagsbestämmelserna som gäller yrkesprov och högskolelagarna förlängs. Efter att riksdagen har godkänt regeringens propositioner har republikens president stadfäst lagarna tisdagen den 29 juni.

Under läsåret 2021-2022 ordnas den grundläggande utbildningen i regel som närundervisning. Om undervisningen på grund av ett beslut med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) inte kan ordnas på ett tryggt sätt som närundervisning i skolan eller på någon annan plats där undervisning ordnas, kan man i undervisningen genom beslut av utbildningsanordnaren övergå till exceptionella undervisningsarrangemang.

I detta fall kan man för att garantera att lärandet sker på ett tryggt sätt växla mellan närundervisning och distansundervisning så att grupperna är i distansundervisning exempelvis varannan vecka. Bedömningen av huruvida närundervisningen är trygg ska göras tillsammans med den regionala myndighet som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar. Eleverna har rätt att få skolmåltider, stöd för inlärning och skolgång samt studiesociala förmåner under de exceptionella arrangemangen.

De temporära ändringarna av lagen om grundläggande utbildning och lagen om Europeiska skolan i Helsingfors träder i kraft den 1 augusti 2021 och gäller till och med den 31 juli 2022.

Yrkesprov och högskolor

Den temporära ändringen av lagen om yrkesutbildning förlängs i fråga om flexiblare yrkesprov. Om yrkesprovet för att påvisa den yrkesskicklighet och det kunnande som examensdelarna förutsätter inte kan genomföras i en genuin arbetssituation eller arbetsprocess av orsaker som beror på coronaepidemin, kan kunnandet visas genom att utföra andra praktiska uppgifter som så väl som möjligt motsvarar en genuin arbetssituation eller arbetsprocess. Dessutom kan det kunnande som visas i yrkesprovet mer flexibelt kompletteras genom andra bedömningar av kunnandet.

Giltighetstiden för de temporära ändringarna av universitetslagen och yrkeshögskolelagen förlängs också. Vid högskolor kan en studerande anmäla sig som frånvarande under det första läsåret om den studerande är förhindrad att inleda sina studier på grund av ett myndighetspåbud som hänför sig till epidemin eller av något annat vägande epidemirelaterat skäl.

Högskolorna är inte skyldiga att ordna studier som leder till examen och studiehandledning så att den studerande kan avlägga examen inom den i lagen föreskrivna målsatta tiden för avläggande av examen om det på grund av epidemin inte är möjligt att ordna de studier som ingår i läroplanen. Fördröjningar i studiernas framskridande som beror på sådana förändringar i undervisningsarrangemangen beaktas vid beslut om fortsatt studierätt.

De ändringar som gäller lagen om yrkesutbildning samt universitetslagen och yrkeshögskolelagen träder i kraft den 1 juli 2021. De temporära ändringarna gäller till och med den 31 juli 2022.

Mer information:

Grundläggande utbildning: regeringsrådet Anne-Marie Brisson,  tfn 0295 330 079
Yrkesutbildning: regeringsrådet Piritta Sirvio, tfn 0295 330238
Högskoleutbildning: regeringsrådet Laura Hansen, tfn 0295 330 098

Allmänbildande utbildning Högskoleutbildning och forskning Utbildning Yrkesutbildning