Hoppa till innehåll

UKM föreslår ändringar i ämbetsverksstrukturen inom bildningsförvaltningen

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 14.10.2022 9.06 | Publicerad på svenska 14.10.2022 kl. 9.49
Nyhet

Slutrapporten om projektet för utveckling av koncernen inom undervisnings- och kulturministeriet har färdigställts. Genom ett omfattande utvecklingsprogram vill man stärka bildningspolitikens inverkan på utvecklingen av det finländska samhället. Detta förutsätter en reform av förvaltningens arbetssätt och förvaltningsområdets ämbetsverksstruktur. Den arbetsgrupp som berett förslaget föreslår att bildningsförvaltningen utöver ministeriet i framtiden ska bestå av fem ämbetsverk. Utvecklingsprogrammet innehåller många förslag för att förnya ministeriets och ämbetsverkens arbetssätt och för att intensifiera samarbetet mellan dem. Åtgärderna syftar i synnerhet till att främja digitaliseringen, stärka den enhetliga styrningen och utveckla gemensamma tjänster. Genom utvecklingsprogrammet hotas inga arbetsplatser.

Undervisnings- och kulturministeriet tillsatte för ett år sedan ett projekt för utveckling av koncernen som syftade till att säkerställa kvaliteten på ministeriets och ämbetsverkens verksamhet och deras serviceförmåga under de kommande åren. Beredningsgruppen för projektet hade till uppgift att utvärdera verksamheten inom undervisnings- och kulturministeriets koncern som helhet, utarbeta en gemensam målbild för bildningsförvaltningen och bereda ett utvecklingsprogram för att uppnå målbilden.

Inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde verkar för närvarande 11 ämbetsverk: Riksarkivet, Nationella audiovisuella institutet, Institutet för de inhemska språken, Museiverket, Biblioteket för synskadade (Celia), Utbildningsstyrelsen, besvärsnämnden för studiestöd, Finlands Akademi, Förvaltningsnämnden för Sveaborg, Centret för konstfrämjande och Depåbiblioteket.

Genom att sammanföra verksamheterna inom förvaltningsområdet kan man säkerställa bildningsförvaltningens ekonomiska hållbarhet, verksamhetskvalitet och service- och funktionsförmåga. Lednings- och förvaltningsstrukturerna inom bildningsförvaltningen ska också förtydligas.

– Det finländska samhället står inför stora förändringar och vår uppgift är att se till att bildningsförvaltningen får en starkare position i samhället. Vi måste förnya våra förfaranden och strukturer för att kunna garantera tjänster av hög kvalitet för både medborgarna och samhället i stort, även när vi står inför utmaningar inom den offentliga ekonomin. Genom utvecklingsprogrammet reformerar vi bildningsförvaltningen kraftigt med blicken mot 2030-talet, säger undervisnings- och kulturministeriets kanslichef Anita Lehikoinen.

Lehikoinen var ordförande för beredningsgruppen för utvecklingsprojektet. Arbetsgruppen bestod av personer i ledande ställning vid ministeriet och ämbetsverken samt representanter för personalorganisationerna.

Förslag till sammansättning av ämbetsverksstrukturen

En helhet för fostran, utbildning och språk ska enligt förslaget utgöras av den nuvarande Utbildningsstyrelsen och dess fristående enheter, dvs. Nationella centret för utbildningsutvärdering, Studentexamensnämnden och Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning. Helheten ska också omfatta den språkrelaterade verksamheten vid Institutet för de inhemska språken, inklusive ordboksarbetet, det material som används i det dagliga arbetet och handbiblioteken.

Ett ämbetsverk som ansvarar för kulturarvet föreslås bildas av Museiverket och Förvaltningsnämnden för Sveaborg. Nationalmuseets administrativa ställning som en del av Museiverket förblir oförändrad. Förvaltningsnämnden för Sveaborg ska enligt förslaget fungera som en fastighetsförvaltningsenhet i anslutning till Museiverket. De områden som förvaltningsnämnden besitter och de uppgifter som anknyter till dem kan även i fortsättningen regleras på samma sätt som för närvarande.

En helhet för biblioteks- och arkivverksamhet ska enligt förslaget utgöras av det arkivmaterial och den verksamhet för allmänna samlingar som omfattas av Riksarkivet, Nationalbiblioteket, Tillgänglighetsbiblioteket Celia (namnet ändras fr.o.m. 1.1.2023) och Depåbiblioteket samt delvis Institutet för de inhemska språken. Det material som används i det dagliga arbetet vid Institutet för de inhemska språken ska införas i biblioteks- och arkivhelheten när ordböckerna i fråga är klara. Undervisnings- och kulturministeriet, Helsingfors universitet och Nationalbiblioteket utreder tillsammans förutsättningarna för att ändra Nationalbibliotekets ställning.

Ansvaret för att främja vetenskapen tillhör även i fortsättningen Finlands Akademi. Undervisnings- och kulturministeriet har inlett en utredning om uppgifterna och ställningen för Vetenskapliga samfundens delegation. Utifrån utredningen ska det bedömas om det är ändamålsenligt att överföra vissa av delegationens funktioner till Finlands Akademi.

En helhet för konstfrämjande ska enligt förslaget omfatta den verksamhet som bedrivs av Centret för konstfrämjande och Nationella audiovisuella institutet. För att uppnå synergifördelar har man vid Centret för konstfrämjande och Nationella audiovisuella institutet ansett det vara viktigt att även Finlands filmstiftelse kan ansluta sig till samma helhet. Av helheten kunde det vara möjligt att bilda ett nationellt ämbetsverk för det ”Kreativa Finland”, vars centrala uppgift skulle vara att främja verksamhets- och tillväxtmöjligheterna för konst- och kultursektorn och de kreativa branscherna. Finlands filmstiftelse anser det dock inte vara möjligt att ansluta sig till ett sådant ämbetsverk, samtidigt som Nationella audiovisuella institutet och Centret för konstfrämjande inte anser det vara ändamålsenligt att slås samman utan Finlands filmstiftelse.

Därtill föreslås besvärsnämnden för studiestöd placeras i anslutning till besvärsnämnden för social trygghet.

När det gäller reformen av ämbetsverksstrukturen ska utvecklingsprogrammet genomföras 2023–2026. Enligt förslaget ska det för ämbetsverken beredas en gemensam lag om bildningsförvaltningens ämbetsverk samt verksamhetslagstiftning för vart och ett av de fem nya ämbetsverken.

Bildningsförvaltningen 2030: Slutrapport om projektet för utveckling av koncernen inom undervisnings- och kulturministeriet

Projektinformation: Projektet för utveckling av koncernen inom undervisnings- och kulturministeriet

Mer information:
Anita Lehikoinen, kanslichef, tfn 0295 330 182

Allmänbildande utbildning Bibliotek Forskning Högskoleutbildning och forskning Kultur Studiestöd Utbildning Yrkesutbildning