Hoppa till innehåll

Arbetsgrupp: Creative Business Finland -tjänster bör skapas för kreativa branscher

arbets- och näringsministerietsocial- och hälsovårdsministerietundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 12.4.2017 15.05 | Publicerad på svenska 13.4.2017 kl. 11.25
Pressmeddelande

En arbetsgrupp som tillsatts av undervisnings- och kultur-, arbets- och närings- samt social- och hälsovårdsministeriet har överräckt sitt förslag om hur man kunde stärka den kreativa ekonomin i Finland. I förslaget kartlägger man hinder för att utnyttja kreativ kompetens. Man kommer också med förslag om hur branschens näringsverksamhet och sysselsättning kunde utvecklas, om att förnya finansieringsinstrumenten samt om att utveckla den sociala tryggheten för yrkespersoner inom de kreativa branscherna och för konstnärer. Arbetsgruppen Kreativa branscher föreslår att regeringen inleder byggandet av ett Creative Business Finland-ekosystem med utvecklingstjänster. Tjänsterna skulle byggas enligt modellen för Tekes bioekonomiska ekosystem och genom att utnyttja god internationell praxis.

Arbetsgruppen kommer med förslag med syftet att stöda regeringens mål i fråga om sysselsättningen och konkurrenskraften. Arbetsgruppen anser att man genom de föreslagna åtgärderna på kort tid kan öka antalet sysselsatta inom de kreativa branscherna med över 10 000 personer. Därtill kan konkurrenskraften och sysselsättningen inom andra branscher ökas avsevärt genom att man i större utsträckning än för närvarande satsar på effektivt utnyttjande av det immateriella kapitalet och på kreativ kompetens samt till att skapa ekonomiskt mervärde inom hela ekonomin.

- De kreativa branscherna är starka tillväxtområden i världen och sysselsätter också ett stort antal personer i Finland. Arbetsgruppens förslag om att få fart på den kreativa tillväxten är mycket välkomna sade undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen, som å regeringens vägnar mottog rapporten.

Arbetsgruppen identifierade de fem viktigaste hindren för tillväxt som går att påverka genom regeringens åtgärder. Eftersom arbetsgruppen har som mål att stöda regeringsprogrammets mål för företagsamhet och sysselsättning har man strävat efter att göra upp förslagen så att de kan bli en del av dessa regeringspaket

Arbetsgruppen föreslår följande åtgärder för att undanröja hinder för tillväxt inom de kreativa branscherna:

  1. Regeringen fastställer immateriellt värdeskapande och den kreativa ekonomin som spetsområden i tillväxtstrategin och inleder byggandet av ett Creative Business Finland-ekosystem med utvecklingstjänster.
  2. Man skapar förfaranden som möjliggör överföringen av upphovsrätten till upphovsmannens företag och utreder specialfrågor och lösningsmodeller som gäller momsbehandlingen.
  3. Finansieringsinstrument och värderingsförfaranden tas fram för företag som grundar sig på immateriellt skapande.
  4. Man skapar mångsektoriella kompetenskluster för kreativt kunnande och förbättrar utbildningens anpassning till arbetslivet.
  5. Förslag till utveckling av den sociala tryggheten för yrkespersoner inom de kreativa branscherna och för konstnärer

Creative Business Finland -tjänsterna ska enligt förslaget vara en motor för tillväxt som baserar sig på partnerskap mellan nya företag och offentliga aktörer. Man skapar servicevägar för kreativa branscher. Tjänsterna främjar tillväxt inom de kreativa branscherna och ny affärsverksamhet samt ekonomiskt värdeskapande som baserar sig på kreativ kompetens och IP-rättigheter. Seervicehelheten skall enligt förslaget innehålla företagsutvecklings-, tillväxt-, rådgivnings-, utbildnings- och internationaliseringstjänster och verksamheten ska integreras med anordandet av finansieringstjänster, landskapens tillväxttjänster samt med Business Growth Finlands verksamhet.

Målet är att det ska vara möjligt att inom en kreativ bransch, som t.ex. musikbranschen, fungera som näringsutövare på samma villkor som inom andra näringsområden, och att det ska vara möjligt att affärsverksamhet i bolagsform ska vara möjlig inom en kreativ bransch på samma villkor som annan affärsverksamhet. Man borde skapa praxis som möjliggör att man överför upphovsrättigheter till upphovsmannens företag. Därutöver bör man utreda särskilda frågor och lösningsmodeller i anslutning till mervärdesskatten.

Arbetsgruppen föreslår att man inleder strukturerad dialog mellan företagare inom de kreativa branscherna och finansiärerna med målet att identifiera risker för finansiärerna samt hur man kan utveckla redskap för riskhantering, så som t.ex. garantifonder och försäkringsprodukter, enligt god internationell praxis.

Man grundar en ny riskfond (privata investerare och staten) som riktar sig till bolagiseringen av de kreativa branscherna och som kompletterar de nuvarande kapitalinvesteringsfonderna. De universitet som erbjuder utbildning inom de kreativa branscherna borde enligt förslaget bilda branschövergripande kompetenskluster för de kreativa branscherna där man integrerar forsknings- och utvecklingsverksamhet från olika områden samt samarbete med företag. Man startar Jalostamo-verskamhet för att utveckla de kreativa branscherna inom ramen för Creative Business Finlands -tjänsterna.

Socialskyddssystemet borde utvecklas så att det stöder arbete och på så sätt tillväxt under alla omständigheter. Arbetsgruppen föreslår att man skapar en ny juridisk ställning mellan lönetagaren och företagaren för att skapa rättssäkerhet t.ex. i fråga om hur en aktör inom den kreativa branschen behandlas inom socialskyddet. Socialskyddet för personer som sysselsätter sig själva och för freelancare bör bli likvärdigt i förhållande till lönearbetet. Upphovsrättsersättningarna ska inte beaktas i anslutning till arbetslöshetsdagpenningen i fråga om ersättningar som gäller verk eller t.ex. uppföranden som gjorts före arbetslösheten. Därutöver föreslår arbetsgruppen att man utvecklar verksamhet enligt en andelslagsmodell för att lösa problem i anslutning till socialskyddet.

Arbetsgruppens slutrapport innehåller en avvikande åsikt av social- och hälsovårdsministeriet.

Ytterligare information:

- arbetsgruppens ordförande, Professor of Practice Anne Brunila, tfn 0400 813 952
- undervisnings- och kulturministerns specialmedarbetare Matias Marttinen, UKM, tfn 044 2693113
- näringsministerns specialmedarbetare Hannu Väänänen, ANM, tfn050 4104 909

Se även:

Högskoleutbildning och forskning Kultur Mika Lintilä Pirkko Mattila Sanni Grahn-Laasonen Upphovsrätt