Hoppa till innehåll

Tusen nya barnträdgårdlärare

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 5.9.2017 9.14 | Publicerad på svenska 5.9.2017 kl. 10.13
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet har avtalat om tusen nya nybörjarplatser inom universitetens barnträdgårdslärarutbildning. Ökningen verkställs under 2018-2021 med hjälp av ett anslag på 28 miljoner euro som regeringen har reserverat för ändamålet.

Genom ökningen av antalet nybörjarplatser kan man enligt undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen stärka småbarnspedagogikens kvalitet och stärka småbarnspedagogikens koppling till utbildningssystemet.

- Den viktigaste garantin för småbarnspedagogikens höga kvalitet är en kompetent dagispersonal. Dagens småbarnspedagogik är ett planenligt, målinriktat och pedagogiskt arbete som utförs av yrkeskunniga inom tre branscher tillsammans: pedagogie kandidater, socionomer och barnskötare. Allas kunnande behövs! Det råder kronisk brist på universitetsutbildade barnträdgårdslärare, och för att åtgärda detta ökar regeringen finansieringen av nybörjarplatser med totalt 28 miljoner euro under ramperioden. Genom att öka antalet nybörjarplatser kan vi stärka småbarnspedagogikens kvalitet, säger undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.

I enlighet med vägkartan för småbarnspedagogikens utveckling, som publicerades i juni, ska personalens kunnande utvecklas genom att man förnyar såväl utbildningen som behörighetskraven. Personalstrukturen inom småbarnspedagogiken har för närvarande en stark betoning på personer med utbildning på andra stadiet. I vägkartan föreslås att en klar majoritet av vård-, fostrings- och undervisningspersonalen vid daghem framöver ska ha avlagt utbildning på högskolenivå. Målet är att det i varje barngrupp ska finnas åtminstone en lärare med universitetsutbildning. Förutom dessa behövs det även framöver både barnskötare och socionomer inom småbarnpedagogik så att varje yrkesgrupp har en egen profil.

Enligt Grahn-Laasonen grundar sig beslutet om fler nybörjarplatser inom universitetens barnträdgårdslärarutbildning på forskningsresultat om småbarnspedagogikens betydelse för barnets tillväxt och utveckling.

Det branschöverskridande samarbetet är en styrka i vår småbarnspedagogik. Småbarnspedagogiken stödjer lärandet och förebygger enligt undersökningar marginalisering. Småbarnspedagogiken jämnar ut skillnader i familjebakgrunden, stödjer tidigt lärande och gör det möjligt att identifiera problem hos barnet och familjen i ett tidigt skede samt att erbjuda hjälp vid rätt tidpunkt, betonar Grahn-Laasonen.

Antalet pedagogie kandidatexamina som ger behörighet att verka som lärare i småbarnspedagogik ökas gradvis vid universiteten. Man strävar också efter att påskynda studierna genom att tidigare studier räknas till godo. Det är också möjligt med distans- och flerformsstudier, t.ex. är det möjligt att avlägga pedagogiska grund- och ämnesstudier på webben.

Grahn-Laasonen tackar universiteten för gott samarbete med ökandet av nybörjarplatserna inom småbarnspedagogiken.

- Alla universitet som erbjuder pedagogisk utbildning kom med när vi erbjöd en möjlighet att öka utbildningsvolymen, säger Grahn-Laasonen.

Regeringen har ställt som mål att öka deltagandet i småbarnspedagogik.

- Småbarnspedagogiken har en viktig roll även i beredningen av reformen av familjeledigheterna, säger Grahn-Laasonen.

Universitet 2018 2019 2020 2021  

Ökning av antalet nybörjarplatser i universitetens barnträdgårdslärarutbildning åren 2018-2021 AV

Helsingfors universitet 40 40 40 40  
Östra Finlands universitet 20 20 40 40  
Jyväskylä universitet 20 20 40 40  
Uleåborgs universitet 20 20 30 30  
Tammerfors universitet 60 60 70 70  
Åbo universitet 40 40 60 60  
Åbo Akademi - - 20 20  
Totalt 200 200 300 300 1000
 


Nedan presenteras utvecklingen av antalet nybörjarplatser i universitetens barnträdgårdslärarutbildning när ökningen på ettusen nybörjarplatser genomförs 2018-2021. Antalet nybörjarplatser åren 2016-2017 grundar sig på uppgifter från universitetsenkäten i juni 2017.

Utvecklingen av antalet nybörjarplatser i universitetens barnträdgårdslärarutbildning åren 2016-2021

Universitet 2016 2017 2018 2019 2020 2021  
Helsingfors universitet (fi + sve) 136 160 200 200 200 200  
Östra Finlands universitet 78 88 108 108 128 128  
Jyväskylä universitet 80 100 120 120 140 140  
Uleåborgs universitet 95 90 110 110 120 120  
Tammerfors universitet 80 80 140 140 150 150  
Åbo universitet 60 80 120 120 140 140  
Åbo Akademi 45 60 60 60 80 80  
Totalt 574 658 858 858 958 958 4864

Minister Grahn-Laasonen: Finland behöver nya övningsdaghem

Universiteten har ett bra och tätt samarbete med kommunernas småbarnspedagogiska verksamhet. Samarbetet med daghemmen täcker praktik, forskning och flera utvecklingsprojekt.

Undervisningsministern skulle gärna se att det bildas en ny sorts övningsdaghem i Finland. Förebilden för dessa skulle vara de finländska universitetens nätverk av övningsskolor, som även väckt intresse utomlands.

- Praktik är en viktig del av studierna för alla framtida yrkespersoner inom småbarnspedagogiken. Då antalet studerande nu ökar behövs också flera praktikplatser. Ett övningsdaghem till exempel i anslutning till ett universitetscampus kunde möta behovet. Övningsdaghemmen skulle också stöda utvecklandet av småbarnspedagogiken och skapa nya möjligheter för forskningen. Även internationellt sett skulle detta vara en verkligt intressant riktning, eftersom man runtom i världen allt mer fokuserar på de tidiga åren och småbarnspedagogiken, säger ministern

- Jag hoppas att kommunerna tillsammans med universiteten kunde dryfta hur man kunde öka antalet praktikplatser. Tammerfors universitet har till exempel ett samarbetsnätverk med kommunerna genom vilket de studerande kan praktisera i 64 daghem. För de kommuner som har ett behov av att grunda ett nytt daghem kunde daghem i anslutning till universitetens campusområde vara en möjlighet, säger ministern.

Sänkta avgifter och försök med avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar

Regeringen har beslutat att man sänker klientavgifterna inom småbarnspedagogiken för små- och medelinkomsttagare med 70 miljoner euro från och med den 1 januari 2018. Klientavgiften för det andra barnet sjunker också så att den så kallade syskonrabatten höjs till 50 procent från nuvarande tio. På så sätt sporrar man till arbete, förbättrar familjernas ekonomiska situation och möjliggör att fler barn deltar i den småbarnspedagogiska verksamheten. Kostnaderna höjs inte för någon.

De nya inkomstgränserna grundar sig på familjens storlek och gränsen för småinkomsttagare, som har höjts med 500 euro. I och med ändringen skulle uppskattningsvis 6 700 familjer, som tidigare betalade avgift, komma att omfattas av den kostnadsfria småbarnspedagogiken. Förslaget har varit ute på en remissrunda som tog slut den 14 augusti.

Under 2018-2019 startar regeringen därtill tillsammans med villiga kommuner ett omfattande försök med avgiftsfri småbarnspedagogisk verksamhet för femåringar. 5 miljoner euro i statsfinansiering används för försöket.

Småbarnspedagogiken är det första trappsteget i vårt utbildningssystem och samtidigt den del som har störst betydelse. Genom dessa reformer gör vi det möjligt för allt fler barn och familjer att delta i småbarnspedagogiken. Då kunskapen om betydelsen av de tidiga åren ständigt ökar är det viktigt att så många barn som möjligt kan omfattas av en pedagogiskt stark småbarnspedagogik av hög kvalitet, säger undervisningsminister Grahn-Laasonen.

Ytterligare information:
- specialmedarbetare Heikki Kuutti Uusitalo, tfn 050 302 8246
- undervisningsråd Armi Mikkola, tfn 0295 3 30214 (angående fler studieplatser inom barnträdgårdslärarutbildningen) 
- konsultativ tjänsteman, Tarja Kahiluoto, tfn 0295 3 30386
- undervisningsråd Kirsi Alila, tfn 0295 3 30365

Sanni Grahn-Laasonen Småbarnspedagogik Utbildning