Hoppa till innehåll

Träningsstipendier för idrottare 2024

Avustus

Undervisnings- och kulturministeriet beviljar årligen idrottare skattefria träningsstipendier inom ramen för statsbudgeten. Vid beviljandet av stipendium beaktas i första hand idrottarens utveckling avseende resultat och framgång i förhållande till den internationella nivån och utvecklingen inom grenen, liksom även hur idrottaren klarat sig i internationella stortävlingar.

Stipendium beviljas dock inte idrottare vars skattepliktiga inkomster i den senast fastställda beskattningen överskrider 80 000 euro eller vars ekonomi är tryggad på något annat sätt.

Stipendier kan beviljas om riksdagen anvisar anslag för ändamålet. Statens träningsstipendium uppgår till 20 000, 10 000 eller 6 000 euro per år.

Ansökningstiden för idrottare i sommargrenar börjar den 12 oktober 2023 och går ut den
16 november 2023 kl. 16.15.
Ansökningstiden för idrottare i vintergrenar (snö- och isgrenar) börjar den 7 mars 2024 och går ut den 11 april 2024 kl. 16.15.


Ett träningsstipendium som med stöd av 14 § i idrottslagen (390/2015) betalas med statliga medel till elitidrottare som undervisningsministeriet utser är skattefritt med stöd av 82 § 1 mom. 4 punkten (1170/1998) i inkomstskattelagen (1535/1992).
​​​​​​​
På understödet tillämpas följande lagstiftning: Idrottslagen (390/2015), Statsunderstödslagen (688/2001), Inkomstskattelagen (1535/1992)

Ytterligare information

Kari Niemi-Nikkola, överinspektör
tfn 0295 330 103
[email protected]

Tiia Liuskanto, administrativ medarbetare 
tfn 0295 330 320
[email protected]