Hoppa till innehåll

I den andra tilläggsbudgetpropositionen föreslås särskilda tilläggsanslag för coronavirusets konsekvenser inom kultur och idrott

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 8.4.2020 15.02
Pressmeddelande

Regeringen fattade beslut om den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2020 och om planen för de offentliga finanserna 2021–2024. I den andra tilläggsbudgetpropositionen koncentreras anslagen till de kostnader som orsakas av coronaviruset. De anslag som föreslås för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde ska underlätta den ekonomiska situationen bland annat för aktörer inom kultur och idrott.

Den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2020

Genom den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2020 har regeringen beslutat om åtgärder som underlättar de kostnader som coronaviruset orsakar inom undervisning, utbildning, kultur och idrott. Det föreslagna anslaget för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde uppgår till 69,4 miljoner euro.

Studentexamensnämnden

För omkostnader för studentexamensnämndens kansli föreslås ett tillägg på 1,2 miljoner euro för de konsekvenser som coronavirusläget får för 2020 års studentexamina. Finansieringen gör det möjligt att avlägga studentexamen på nytt hösten 2020 utan avgift.

Stöd till aktörer inom kultur, idrott och ungdomsarbete

Coronavirusepidemin har slagit hårt mot aktörer inom kultur, idrott och ungdomsarbete. Regeringen har beslutat om stöd på över 60 miljoner euro för att underlätta den svåra situationen.

För kultur- och konstsektorn föreslås det ett tilläggsanslag på över 40 miljoner euro för att stödja verksamheten och kompensera förlorade inkomster av inträdesbiljetter och andra inkomster. Genom tilläggsanslaget vill man stödja aktörer inom konst och kultur under tiden fram till den 31 maj 2020. Stödet riktas till yrkespersoner, konstnärer, yrkesutövare, frilansare och fria grupper inom kultur- och konstsektorn, till kulturevenemang och till andra sammanslutningar inom kultursektorn. Nationella konstinstitutioner beviljas ett stöd på sammanlagt 3,2 miljoner euro, och de teatrar, orkestrar och muséer som får statsandel får sammanlagt 18 miljoner euro.

Genom tilläggsanslaget stöder man också Förvaltningsnämnden för Sveaborg och Museiverket med sammanlagt 1,3 miljoner euro.

Det föreslås ett anslagstillägg på 3 miljoner euro för statsunderstöd enligt prövning för de utbildningsanordnare inom grundläggande konstundervisning som inte får statsandel per undervisningstimme för grundläggande konstundervisning. Regeringen beslutade också att de resterande nettoförluster inom det fria bildningsarbetet och den grundläggande konstundervisningen som beror på coronavirusepidemin ska ersättas i den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2020.

För att minska effekterna av coronaviruset inom motion och idrott föreslås ett anslagstillägg på 19,6 miljoner euro för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde. Tillägget gör det möjligt att bevilja understöd för att trygga idrotts- och föreningsverksamheten samt verksamheten vid idrottsutbildningscentren.

På grund av förlorade inkomster av evenemang och andra inkomster för organisationer på ungdomsområdet och ungdomscentraler föreslås ett tillägg på 2,5 miljoner euro till de understöd som beviljas dem. För verkstadsverksamhet för unga och för uppsökande ungdomsarbete föreslås ett tilläggsanslag på 1,5 miljoner euro för de tilläggskostnader som coronavirusläget föranleder.

Planen för de offentliga finanserna 2021–2024

På onsdagen fattade regeringen beslut också om planen för de offentliga finanserna 2021-2024. Vid ramförhandlingarna reserverar regeringen ett tilläggsanslag på 22 miljoner euro för att utvidga läroplikten år 2024, då den ska omfatta alla åldersklasser fullt ut. För att kunna anpassa verksamheten till den ändrade vårdardimensioneringen föreslås det för 2021-2024 ett tilläggsanslag på 116,5 miljoner euro för utbildningen av närvårdare.

Planen för de offentliga finanserna innehåller också ett reservationsanslag för att utveckla det kontinuerliga lärandet och kunnandet och förbättra läs- och skrivförmågan och grundläggande färdigheter hos personer som är familjelediga. Man beviljar Finlands Akademi en fullmakt av engångsnatur i syfte att främja forskningsresultat i anknytning till klimatförändringen samt finansiering för en ökning av studieplatserna vid yrkeshögskolan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu i Nyslott.

Genomförandet av reformen av statsandelssystemet för performativ konst beviljas tilläggsanslag. Anslag reserveras också för Nationalmuseets nya verksamhetsmodell och förberedelser av det nya utställningsprogrammet samt för Nationaloperans och Nationalbalettens kostnader för utrymmena bakom stora scenen. Finansieringen för hyresutgifterna med anledning av ändringarna i lokalerna i Sameområdets utbildningscentral utökas, liksom också finansieringen för utställningen i anknytning till ombyggnaden och utvidgningen av samemuseet Siida och möbleringen av museet.

Regeringen beslutade dessutom att man vid ramförhandlingarna 2020 utifrån statens inkomster och utgifter ska bedöma de framtida intäkter från penningspel som staten kommer att få in och hur de ska användas. De anslag som krävs för att till fullo kompensera de minskade intäkterna 2020 ska ingå i de tilläggsbudgetpropositioner för 2020 som lämnas senare.

I årets tredje tilläggsbudgetproposition ska beviljas anslag för ett omfattande åtgärdsprogram där man kommer att beakta de negativa konsekvenser som coronavirusepidemin haft för barns och ungas inlärning, välbefinnande och likabehandling.

Årets andra tilläggsbudgetproposition överlämnas till riksdagen torsdagen den 9 april.

Planen för de offentliga finanserna ska godkännas vid statsrådets allmänna sammanträde torsdagen den 16 april.

De exakta beloppen justeras eventuellt vid kontrollräkningen.

Ytterligare information:

kanslichef Anita Lehikoinen, tfn 0295 3 30182
ekonomichef Pasi Rentola (allmän ekonomiplanering), tfn 0295 3 30211
överdirektör Mika Tammilehto (yrkesutbildning), tfn 0295 3 30308
överdirektör Tapio Kosunen (högskoleutbildning och forskning), tfn 0295 3 30440
överdirektör Riitta Kaivosoja (kultur- och konstpolitik), tfn 0295 3 30129

Allmänbildande utbildning Forskning Högskoleutbildning och forskning Idrott Unga Utbildning