Hoppa till innehåll

Utredningsperson Mansala:
Rättsinnehavaren till en forskningspublikation har alltid har rätt till icke-kommersiell parallellpublicering

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 13.6.2017 12.20
Pressmeddelande

Utredningen om parallellpublicering av forskningspublikationer är färdig. Open access policy borde gälla all forskning som bedrivs med finansiering av offentliga medel. Parallellpublicering av publikationer i icke-kommersiella databaser skulle trygga publikationernas tillgänglighet och bevarandet av dem bättre än för tillfället.

Därför borde man till upphovsrättslagen foga en bestämmelse där man begränsar rätten för den ursprungliga rättsinnehavaren till forskningspublikationen att överlåta alla ekonomiska rättigheter i anslutning till publikationen. Upphovsmannen skulle enligt förslaget alltid ha rätt till icke-kommersiell parallellpublicering.

Bestämmelsen skulle begränsa rättsinnehavarens rätt att helt överlåta upphovsrätten, men upphovsmannen skulle behålla rätten att överlåta alla andra ekonomiska rättigheter. Bestämmelsen gör det möjligt för forskare att ge sin publikation till ett universitet eller till någon annan databas som upprätthålls av en offentlig aktör.

Bestämmelsen innebär en begränsning i upphovsmannens avtalsfrihet så tillvida att man i förlagsavtalet inte längre kan kräva att upphovsmannen överlåter alla publiceringsrättigheter, vilket tidigare har varit ett problem för en öppen och icke-kommersiell publicering av vetenskaplig forskning.

Bestämmelsen begränsar upphovsmannens rätt att överlåta sin upphovsrätt på önskat sätt endast till en del. Bestämmelsen möjliggör inte att materialet utnyttjas på annat sätt eller att rättigheterna i anslutning till publikationen får ges vidare.

Fri tillgång till vetenskapliga forskningsresultat är enligt Mansala till allmän fördel. Publikationerna borde vara öppet tillgängliga, helst genast och i vilket fall som helst senast sex månader efter att undersökningen publicerats. I samhälls- och humanistiska vetenskaper skulle den rekommenderade tiden vara 12 månader.  

En ökad öppenhet förutsätter, förutom lagstiftning, intern handledning i universiteten och samarbete mellan universiteten och forskningsinstitutionerna samt gemensamma spelregler för publicering. Därutöver kunde man vid beviljandet av forskningsfinansiering i högre grad än för tillfället ta i beaktande i vilken grad den sökande tidigare har publicerat i öppna nätverk. På så vis skulle publiceringsverksamheten gynna såväl universiteten som forskarna.

Ifall man beslutar att begränsa parallellpubliceringen skulle kommersiella förlag ha möjlighet att publicera forskningspublikationer först.  Behovet av snabb tillgänglighet skulle i sig trygga förlagets ställning.   Parallellpubliceringen skulle då främst innebära att forskningspublikationerna bevaras och ständigt är tillgängliga.

I regeringsprogrammet har kompetens och utbildning lyfts fram som ett spetsprojekt. Ett mål är att beakta forskningsresultatens verkningsfullhet och utvecklandet av kommersialiseringen i styrningen av den offentliga forsknings-, utvecklings- och innovationsfinansieringen samt i forskningsinstitutionernas och högskolornas drivfjädrar.

Utredningen, som gjort av vicehäradshövding Marja-Leena Mansala, skickas nu ut på remiss.   

Utredning över ändringsbehov i lagstiftningen för att främja parallellpublicering. Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 15/2017

 Ytterligare information: upphovsrättsrådet Viveca Still, UKM, tfn 02935 30297