Hoppa till innehåll

Studiehandledningen förnyas inom ramen för utvidgningen av läroplikten – den personliga handledningen stärks

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 23.11.2020 12.47 | Publicerad på svenska 23.11.2020 kl. 16.15
Pressmeddelande
Oppilas käyttää tietokonetta.

Regeringen förnyar elevhandledningen inom den grundläggande utbildningen genom en ny modell för personlig elevhandledning. Reformen sammanhänger med utvidgningen av läroplikten som ska träda i ikraft hösten 2021. Enligt förslaget kan intensifierad personlig elevhandledning riktas till elever i åk 8–9 som är i behov av den. Via ett separat utvecklingsprogram för studiehandledning utlyses 3 miljoner euro i understöd för utveckling av elevhandledningen inom den grundläggande utbildningen.

I och med utvidgningen av läroplikten stärks elev- och studiehandledningen avsevärt. Genom den föreslagna reformen stärks handledningen och stödet för unga under 18 år,  i synnerhet i ansökningsskedet till utbildning på andra stadiet och i situationer där läroplikten hotar avbrytas.  Utbildningsanordnarnas förutsättningar att genomföra elev- och studiehandledning inom den grundläggande utbildningen, gymnasiet, yrkesutbildningen och utbildningar i övergångsskedet stärks. 

I samband med utvidgningen av läroplikten stärks resurserna för studiehandledningen med  ca 20 miljoner euro i permanent finansiering.

Enligt förslaget fördelas handlednings- och tillsynsansvaret i samband med utvidgningen av läroplikten så att en instans handlednings- och tillsynsansvar inte upphör förrän följande instans handlednings- och tillsynsansvar tar vid. Därigenom tillförsäkras att unga läropliktiga inte i något som helst skede hamnar utanför stödnätverket.

– Reformen innebär att man framför allt stärker ställningen för de svagare eleverna inom den grundläggande utbildningen, som t.ex. för elever vars studier fördröjts på grund av att de har ett främmande språk som modersmål eller fördröjts på grund av frånvaro. Via undersökningar vet vi att handledning som är personlig och baserar sig på den enskilda elevens behov är ett effektivt sätt att göra övergången från ett utbildningsstadium till nästa smidigare, konstaterar undervisningsminister Li Andersson.

Intensifierad personlig handledning inom den grundläggande utbildningen kommer att bli en verksamhetsmodell med permanent finansiering som delas ut via statsandelar, säger minister Andersson.

Ett särskilt utvecklingsprogram för studiehandledningen 

Under denna regerings mandatperiod utvecklas dessutom studiehandledningen i form av ett separat utvecklingsprogram för studiehandledning inom den grundläggande utbildningen och andra stadiet och inom ramen för programmet Utbildning för alla. Undervisnings- och kulturministeriet har utlyst statsunderstöd för utveckling av studiehandledning för åren 2021–2022. Ansökan öppnades den 23 november. 

Understöd kan sökas till ett belopp av sammanlagt 3 miljoner euro för åren 2021–2022. Ansökningstiden går ut den 29 januari 2021.

Statsunderstödet kan användas till att utveckla och förnya arbetssätten i elevhandledningen i den grundläggande utbildningen samt till att stärka den regionala samordningen och effekten. 

Målet är att främja övergången till studier på andra stadiet för elever med invandrarbakgrund samt undanröja orsakerna till en ökande ojämlikhet inom utbildningen och i samhället i stort.   Ett annat mål är att avskaffa segregeringen enligt kön i arbetslivet.

Det statliga specialunderstödet för utvecklingsverksamhet kan sökas för samverkan i regionala utvecklingsnätverk som består av minst fyra utbildningsanordnare. En av de kommuner som hör till utvecklingsnätverket har ledningsansvar. 

- Genom att stärka elevhandledningen inom den grundläggande utbildningen synliggör vi möjligheterna i den framtida arbetslivet och gör dem tillgängliga för alla elever. En effektiv elevhandledning stärker jämlikheten inom utbildningen och förebygger segregering.  Samarbeten på lokal och regional nivå bidrar till att ge elevhandledningen genomslagskraft, understryker minister Andersson.

Utlysning

Mer information:
•    Undervisningsrådet Minna Polvinen, [email protected], tfn 0295 330 262
•    Undervisningsrådet Erja Vitikka [email protected], tfn 0295 330 058
•    Projektsekreterare Aili Tervonen, [email protected], tfn 0295 330 216
•    Programmet Utbildning för alla