Hoppa till innehåll

Specialunderstöd till stöd för de studerandes välbefinnande och lärande

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 13.12.2021 14.08 | Publicerad på svenska 17.12.2021 kl. 17.20
Pressmeddelande

Forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen har dragit upp riktlinjerna för nya specialunderstöd som är avsedda för att främja högskolestuderandes studier och välbefinnande under coronapandemin. Understödet beviljas 32 mottagare. I projekten bör samverkan mellan företrädare för de studerande och högskolorna ha en central roll. Dessutom finansieras ett samprojekt som ska samordna samarbetet kring välbefinnandeprojekten och stödja spridning av god praxis.

Inom projekten ordnas och utvecklas tjänster med låg tröskel, såsom tutor- och kamratstödsverksamhet, samt stärks och ordnas handlednings- och stödtjänster för högskolestuderande, såsom studierådgivning samt studiepsykolog- och kuratorstjänster. Dessutom främjas och utvecklas åtgärder som inletts i tidigare projekt.

– Jag är mycket oroad med anledning av de studerandes välbefinnande, som försämrats ytterligare i och med pandemin. Enligt en ny undersökning gällande de högskolestuderandes hälsa, har var tredje studerande ångest- och depressionssymptom, säger Kurvinen.

– Studerande behöver känna samhörighet, inte ensamhet. Coronatiden har försvårat både studier och fritidssysselsättningar. Det behövs ytterligare åtgärder på lokal och riksnivå för att främja de studerandes välbefinnande.

Undantagstillståndet till följd av coronaepidemin har påverkat universitetens och yrkeshögskolornas undervisningsarrangemang och därigenom de studerandes förutsättningar för lärande och välbefinnande. Enligt en rapport från Helsinki Graduate School of Economics lägesrum den 16 augusti 2021 har coronatiden i synnerhet inneburit en prövning för högskolestuderande, och antalet studerande som anlitat mentalvårdstjänster ökar hela tiden.

Medan de exceptionella förhållandena fortgår och när vi så småningom kommer att återgå till normala förhållanden är det viktigt att högskolorna fäster uppmärksamhet vid de studerandes välbefinnande och vid att utveckla deras färdigheter  att arbeta självständigt.    Det är också viktigt att högskolorna fäster uppmärksamhet vid att de studerande finner nytt engagemang i studierna och  att studierna framskrider ifall pandemin har fördröjt studierna.  Särskild uppmärksamhet bör också fästas vid de studerandes upplevelser av ensamhet samt vid att stärka känslan av samhörighet hos dem.

Understöd delas ut till ett belopp om sammanlagt sex miljoner euro. Medlen utgörs av ökningen av de gemensamma utgifterna inom högskoleväsendet och vetenskapens område som ingår i den fjärde tilläggsbudgeten för 2021.

Beviljade specialunderstöd

Sökande och genomförare Projekt Beviljat understöd
Centria-ammattikorkeakoulu Oy, yhteistyössä mukana Opiskelijakunta Copsa ONNI – opiskelijoiden onnistunut ohjaus 87 800 €
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, yhteistyössä mukana Kaakkois- Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Opiskelijahyvinvoinnin ja opintojen etenemisen kehittäminen sekä oppimisvajeen tasoittaminen 195 200 €
Oulun Ammattikorkeakoulu Oy, yhteistyössä mukana Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKO Tuutori Tori: Tutortoiminnan kehittäminen, soveltaminen ja standardointi opintojen edistämiseksi. 170 600 €
Itä-Suomen yliopisto SILLAT II -JATKOHANKE tukemaan opiskelijoiden oppimisvajetta, sujuvaa opiskelua ja opiskelijahyvinvointia UEFissa. 272 900 €
Helsingin yliopisto Opiskelijoiden ohjauksen ja hyvinvoinnin uusi palvelumalli 500 400 €
Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy, yhteistyössä mukana Jyväskylän ammattikorkeakoulun
opiskelijakunta JAMKO
Yhteisöllinen ja yhdenvertainen ammattikorkeakoulu 150 200 €
Åbo Akademi Nystart! II – syftar till att stödja studerande och förebygga att studier fördröjs eller avbryts 118 100 €
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, yhteistyössä mukana Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Metkasti Metropoliassa kohti kukoistusta (MMKK) - opiskeluhyvinvoinnin edistämishanke 313 000 €
Savonia-ammattikorkeakoulu Oy MoniTori - Monipaikkaisen oppimisen tuki 155 100 €
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy Opiskelijoiden kokonaisvaltaisen
hyvinvoinnin, elämänhallinnan ja
opintokyvykkyyden ja -suoritusten
parantaminen
202 700 €
Taideyliopisto, yhteistyössä mukana Taideyliopiston ylioppilaskunta Opiskelijoiden yhteisöllisyyden ja tulevaisuususkon tukeminen sekä opintopsykologipalveluiden vahvistaminen. 61 000 €
Yrkeshögskolan Arcada Ab,
yhteistyössä mukana Arcada
studerandekår - ASK
Välmående och mentorskap 75 600 €
Karelia Ammattikorkeakoulu Oy,
yhteistyössä mukana Karelia-ammattikorkeakoulun
opiskelijakunta POKA
Vauhtia opintoihin: varhainen tuki ja ohjaus 99 200 €
Tampereen korkeakoulusäätiö sr, yhteistyössä mukana Tampereen
ylioppilaskunta
TreSilienssi 2.0 Tampereen
yliopistoyhteisössä
353 200 €
Tampereen ammattikorkeakoulu Oy, yhteistyössä mukana Tampereen ammattikorkeakoulun
opiskelijakunta
Parvesta tukea ja onnistumisia 203 800 €
Suomen Humanistinen
Ammattikorkeakoulu Oy
Opintopsykologipalvelut ja ohjaus opiskelijahyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden tukena koronakriisistä toipumiseksi
Humakissa
60 100 €
Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy Kuraattoripalveluista tukea opintoihin (KUTO) -hanke 111 600 €
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy Koppi! Korona-ajan opinnot valmiiksi opiskelijalähtöisellä ohjauksella ja Poikkeamon tuella -hanke 160 900 €
Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy, yhteistyössä mukana Diakonia-ammattikorkeakoulun
opiskelijakunta - O'Diako
Opiskelijoiden oppimisvajeen tasoittaminen, opintojen etenemisen, ohjauksen ja
opiskelijahyvinvoinnin tuki Diakissa
85 900 €
Jyväskylän yliopisto, yhteistyössä mukana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Korkeakoulujen opiskelijahyvinvointi- ja
ohjaushankkeiden koordinaatiohanke
320 000 €
Jyväskylän yliopisto, yhteistyössä mukana Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Opintojen etenemisen, hyvinvoinnin ja ohjauksen tukeminen Jyväskylän yliopistossa 210 100 €
Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi, yhteistyössä mukana Studerandekåren vid Yrkeshögskolan Novia - Novium Stöder och stärker studerandes egna resurser och tilliten till förmågan och motivationen att genomföra studierna. 98 700 €
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, yhteistyössä mukana Lab-ammattikorkeakoulu Hanke kehittää ohjausta, putoamisvaarassa olevien opiskelijoiden opintojen edistämistä ja lisää yhteisöllisyyttä. 298 300 €
Oy Vaasan ammattikorkeakoulu - Vasa yrkeshögskola Ab VamKIT2: Koko opiskelu-uran aikainen opintojen ja elämänhallintataitojen
tukeminen ja kehittäminen
85 800 €
Turun ammattikorkeakoulu Oy,
yhteistyössä mukana Turun
ammattikorkeakoulun
opiskelijakunta – TUO
Yhdessä eteenpäin - Yhteisöllisyys opiskelijoiden hyvinvoinnin tukena 203 000 €
Hämeen ammattikorkeakoulu Oy VOIMALA 168 900 €
Aalto-korkeakoulusäätiö sr Opiskelijarajapinnassa vertaisena ja viestijänä toimivien hyvinvointilähettiläiden palkkaaminen 165 400 €
Oulun Yliopiston Ylioppilaskunta, yhteistyössä mukana Oulun yliopisto Oulun yliopiston opiskelijoiden ohjauksen, hyvinvoinnin sekä opintoihin kiinnittymisen
edistäminen.
236 600 €
Turun yliopisto Mielen päällä - opiskelijahyvinvointia yhteisöllisyyden ja vertaistukitoiminnan kautta 293 300 €
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy,
yhteistyössä mukana Satakunnan ammattikorkeakoulun
opiskelijakunta (SAMMAKKO)
FeelWell. Katse opiskelijoiden hyvinvointiin. 133 500 €
Lapin Yliopisto, yhteistyössä mukana Lapin ammattikorkeakoulun
opiskelijakunta, Lapin yliopiston
ylioppilaskunta, Lapin
ammattikorkeakoulu
Opiskelijoiden yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin tukeminen tapahtumatoiminnalla sekä vahvuusperustaisella ohjauksella. 230 000 €
Svenska Handelshögskolan Stöd för studenternas välmående efter Corona-pandemin, samtalstjänster,
uppföljande verksamhet och samhörighet
70 200 €
Vaasan yliopisto Mikä neuvoksi: Vaasan yliopiston opiskelijoiden ennakoivien ohjaus ja
hyvinvointipalveluiden vahvistaminen ja uudistaminen
108 900 €

Mer information:

  • Direktör Birgitta Vuorinen, tfn 0295 330335
  • Undervisningsrådet Katri Tervaspalo, tfn 0295 330084
  • Undervisningsrådet Ilmari Hyvönen, tfn 0295 330117
Antti Kurvinen Högskoleutbildning och forskning