Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för utveckling av lärandeanalys inom yrkesutbildning

Avustus

Genom Rätt att kunna – Utvecklingsprogrammet för kvaliteten och jämlikheten inom yrkesutbildningen stöds främjandet av regeringens centrala mål, såsom uppnåendet av målen i regeringsprogrammet för höjande av kunskapsnivån, stärkande av jämställdhet och jämlikhet i utbildningen, minskning av skillnaderna i lärande samt förbättrande av kvaliteten inom yrkesutbildning. Utvecklingsprogrammet stödjer dessutom beredningen av regeringens centrala åtgärder, såsom utvidgningen av läroplikten, reformen av det kontinuerliga lärandet och utvecklingsåtgärder som stöder integration. Utvecklingsprogrammet fortsätter och effektiviserar stödet för genomförandet av yrkesutbildningsreformen.

Som en del av programmet Rätt att kunna förbättras förutsättningarna för lärandet samt inlärningsresultaten. Samtidigt stöds främjandet av digitaliseringen av yrkesutbildningen. För att främja dessa mål har man identifierat ett behov att utveckla praxis och modeller för utnyttjande av lärandeanalys inom yrkesutbildningen. Ett effektivt utnyttjande av lärandeanalys kan också stödja användningen av olika lärmiljöer och genomförandet av individuella studievägar.

Syftet med understödet, som i första hand är avsett för ett nätverke av anordnare av yrkesutbildning, är att inleda ett riksomfattande samordningsprojekt vars syfte är att i stor utsträckning involvera anordnare av yrkesutbildning. De resultat som produceras i projektet ska göras allmänt tillgängliga för alla utbildningsanordnare och det ska ordnas verksamhet som stödjer införandet av dem. 

De resultat som uppstår i projektet och det kunnande som hör samman med resultaten bör ingå i utbildningsanordnarnas permanenta verksamhet när projektet avslutas. 

Projektet ska åtminstone samarbeta med eventuella andra projekt för lärandeanalys inom yrkesutbildning eller utbildning på andra stadiet. Dessutom ska det vid behov samarbetas med andra projekt som främjar digitalisering och interoperabilitet på andra stadiet, till den del det är nödvändigt för genomförandet av projektet. 

En styrgrupp ska tillsättas för projektet och gruppens medlemmar utses från undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen. 

Projektet ska i så stor utsträckning som möjligt till behövliga delar beakta de beskrivningar som uppstått i tidigare och pågående projekt. Statsunderstöd kan beviljas för ett omfattande nätverksprojekt till en utbildningsanordnare som har ett sådant tillstånd att ordna yrkesinriktade examina och yrkesutbildning som avses i 3 kap. i lagen om yrkesutbildning 531/2017.

Ansökningstiden börjar den 3.11.2021 och slutar den 8.12.2021 kl. 16.15.

Undervisnings- och kulturministeriet kan använda totalt cirka 1,5 miljoner euro för understöden.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: Lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009), Statsunderstödslagen (688/2001), Lagen om yrkesutbildning (531/2017).

Ytterligare information

Tomi Kytölä, specialsakkunnig, tfn. 0295 3 30293, [email protected]

Stöd i tekniska frågor som gäller e-tjänsten: [email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd: http://minedu.fi/sv/understod