Hoppa till innehåll

Understöd för idrottsutbildningscentrens studiesedelsprojekt

Avustus

Understödet är avsett för idrottsutbildningscentren för att anordna utbildning inom fritt bildningsarbete för målgrupper som är underrepresenterade inom utbildningen - Studiesedelsunderstöd - för att aktivera invandrare och långtidsarbetslösa till motion och idrott.

Understöd kan sökas av riksomfattande och regionala idrottsutbildningscenter. 

Ansökningstiden börjar den 25 april 2024.
Ansökningstiden går ut den 30 maj 2024 kl. 16.15.


Undervisnings- och kulturministeriet kan använda sammanlagt högst 300 000 euro för understöden. Avsikten är att beslut om understöden fattas före utgången av juni 2024.

Lagen om fritt bildningsarbete (632/1998)
Statsunderstödslagen (688/2001)
Idrottslagen (390/2015)

Sök nu

Ansökningstid för 2024
25.4.2024 - 30.5.2024 16:15

Ytterligare information

Specialsakkunnig Samuli Rasila
tfn 0295 330057 
[email protected]

För stöd i tekniska frågor som gäller e-tjänsten, vänligen kontakta [email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide om ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd.