Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för åtgärder som behövs på grund av coronapandemin för att åtgärda inlärningsunderskottet och stärka stödet för studiernas framskridande, handledningen och de studerandes välbefinnande vid yrkeshögskolor och universitet 2021

Avustus

Undantagstillståndet till följd av coronaepidemin har 2020-2021 påverkat universitetens och yrkeshögskolornas studiearrangemang och därigenom de studerandes förutsättningar för lärande och välbefinnande. Enligt en utredning som Nationella centret för utbildningsutvärdering (Karvi) publicerade 17.6.2020 om de exceptionella undervisningsarrangemangens inverkan på jämställdheten och likabehandlingen skedde övergången till distansundervisning i våras i huvudsak bra vid högskolorna. Enligt HGCE:s (Helsinki Graduate School of Economics) utredningsrapport av den 16 augusti 2021 har coronatiden prövat särskilt högskolestuderande, och antalet besök inom mentalvårdstjänsterna har stigit. Eftersom undantagsförhållandena pågått en lång tid och när man så småningom övergår till normala förhållanden är det viktigt att man vid högskolorna fäster uppmärksamhet vid de studerandes välbefinnande och vid att deras självstyrningsfärdigheter utvecklas och att de finner nytt engagemang i studierna samt att studierna framskrider i de fall där pandemin har fördröjt studierna. Särskild uppmärksamhet bör också fästas vid de studerandes upplevelser av ensamhet och stärkandet av samhörigheten.

Ansökningstiden börjar den 6 september 2021 och slutar den 11 oktober 2021 kl. 16.15.

Det är fråga om en ökning på 4 miljoner euro av de gemensamma utgifterna inom högskoleväsendet och vetenskapens område i den tredje tilläggsbudgeten för 2021 i syfte att jämna ut inlärningsunderskottet och det försämrade välbefinnandet hos studerande och om användning av andra anslag. Av anslaget används högst 6 000 000 euro till betalning av utgifter och understöd för att avhjälpa inlärningsunderskottet samt stärka stödet för de studerandes välbefinnande.   

Avsikten är att beslut ska fattas i november 2021. Sökandena meddelas skriftligen om beslutet.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: Statsunderstödslagen (688/2001)

Ytterligare information

Undervisningsråd Ilmari Hyvönen
[email protected]

Undervisningsråd Katri Tervaspalo
[email protected]

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta: [email protected]

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd.