Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för åtgärder som behövs på grund av coronaepidemin för att stärka handledningen av högskolestuderande och stödet för studerandenas välbefinnande vid yrkeshögskolor och universitet

Avustus

Under våren påverkade undantagstillståndet till följd av coronaepidemin universitetens och yrkeshögskolornas studiearrangemang och därigenom de studerandes förutsättningar för lärande och de studerandes välbefinnande. Enligt en utredning som Nationella centret för utbildningsutvärdering (Karvi) publicerade 17.6.2020 om de exceptionella undervisningsarrangemangens inverkan på jämställdheten och likabehandlingen skedde övergången till distansundervisning i våras i huvudsak bra vid högskolorna. När de exceptionella förhållandena fortsätter är det viktigt att vid högskolorna fästa uppmärksamhet vid de studerandes välbefinnande och utvecklingen av beredskapen för självstyrning. Särskild uppmärksamhet bör också fästas vid de studerandes upplevelser av ensamhet och stärkandet av samhörigheten.

Ansökningstiden börjar 14.10.2020 och slutar 19.11.2020 kl. 16.15.

Det är fråga om en ökning av de gemensamma utgifterna inom högskoleväsendet och vetenskapens område i den fjärde tilläggsbudgeten för 2020. Högst 6 000 000 euro av anslaget får användas till betalning av utgifter och understöd som föranleds av stärkandet av handledningen av högskolestuderande och stödet för de studerandes välmående. 

Avsikten är att fatta besluten i december 2020. Sökandena meddelas skriftligen om beslutet

På understödet tillämpas följande lagstiftning: Statsunderstödslag (688/2001)

Högskoleutbildning och forskning Utbildning Valtion avustusten myöntäminen

Ytterligare information

Undervisningsråd Ilmari Hyvönen
[email protected]

Undervisningsråd Katri Tervaspalo
[email protected]

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta:
[email protected]
Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd