Hoppa till innehåll

Servicecenter för kontinuerligt lärande och sysselsättning förbättrar sysselsättningen genom att svara på kompetensbehoven

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 6.5.2021 15.04 | Publicerad på svenska 6.5.2021 kl. 16.13
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att möjligheterna till kontinuerligt lärande stärks med ett nytt servicecenter i syfte att öka sysselsättningen. Centret föreslås samordna och utveckla informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster för personer i arbetsför ålder, analysera prognostiseringsuppgifter om arbetskrafts- och kompetensbehov och stödja regionala nätverk. Centret ska också finansiera utbildning och kompetenstjänster. 

Enligt förslaget ska servicecentret stärka möjligheterna till kontinuerligt samt sysselsättningen genom att stödja producenter av kompetens- och sysselsättningstjänster och ge utvecklingen av tjänsterna kontinuitet. Målet är att förnya tjänsterna så att kompetensutvecklingen för personer i arbetsför ålder i högre grad är kopplad till arbetslivets och regionala behov.

Servicecentret ska i första hand betjäna utbildningsanordnare, högskolor, arbets- och näringsförvaltningen, kommuner och andra aktörer som tillhandahåller tjänster för kontinuerligt lärande. Tjänster som riktar sig till medborgare och arbetsgivare ska också i fortsättningen tillhandahållas så nära dem som möjligt.

- Möjligheten att uppdatera sitt kunnande under hela tiden i arbetslivet har blivit en högaktuell sysselsättningspolitisk fråga. Tidigare kunde man få jobb med endast grundskoleutbildning och stanna hos samma arbetsgivare under hela sitt liv. Numera är det inte längre möjligt – man måste vara beredd att uppdatera sitt kunnande i alla slags yrken, med alla slags utbildningar, från yrkesutbildning till akademiska utbildningar. Servicecentret för kontinuerligt lärande gör det lättare att förena arbetssökande och kompetensbehoven hos arbetsgivarna i regionen, säger undervisningsminister Jussi Saramo.

Enligt förslaget skulle det nya servicecentrets uppgifter fokusera på att stärka sysselsättningen genom kontinuerligt lärande som beaktar de regionala behoven. Servicecentret föreslås förädla den information  som ligger till grund för beslut, stödja lokala samarbeten och finansiera riktade kompetenstjänster.

Verksamheten föreslås basera sig på prognostiseringsuppgifter och analys av dem. Genom att utveckla informations-, rådgivnings- och vägledningstjänsterna identifieras enligt förslaget kompetensbehoven och främjas en ändamålsenlig inriktning av serviceutbudet. Servicecentret föreslås också delta i utvecklandet av den digitala servicehelhet för kontinuerligt lärande som ska sammanlänka utbildningsutbudet, vägledningstjänsterna och kunskapen om arbetsmarknaden. 

Enligt förslaget ska servicecentret stärka utbildningsutbudet för personer i arbetsför ålder och förbättra såväl medborgarnas som företagens möjligheter att förbereda sig på förändringar i arbetslivets kompetensbehov. Servicecentret föreslås kunna bevilja statsunderstöd för att ordna eller anskaffa utbildning. Enligt förslaget ska servicecentret även kunna finansiera verksamhet som stöder ansökan till och deltagande i utbildning. Enligt förslaget ska servicecentret fatta besluten om de åtgärder som ska finansieras på basis av prognostiseringsuppgifter och den regionala lägesbilden.

Servicecentret föreslås vara en fristående enhet vid Utbildningsstyrelsen. Undervisnings- och kulturministeriet och arbets- och näringsministeriet föreslås gemensamt svara för den styrning som anknyter till  servicecentrets verksamhetsområde. I anslutning till servicecentret föreslås även ett av statsrådet utsett råd för kontinuerligt lärande och sysselsättning, vars medlemmar ska företräda ministerierna och arbetslivet.

De föreslagna lagarna gällande inrättandet av servicecentret avses träda i kraft den 1 september 2021. Centret föreslås inleda sin verksamhet i slutet av året. För centrets permanenta omkostnader reserveras enligt förslaget årligen ett anslag på cirka en miljon euro. Regeringen har i sin budget för 2021 reserverat sammanlagt ca 40 miljoner euro för kontinuerligt lärande. Också i Finlands program för hållbar tillväxt, som hänför sig till återhämtnings- och resiliensplanen, ingår planer på finansiering av kontinuerligt lärande som ska stödja förvärvandet av nya kompetenser som behövs i arbetslivet. samt sysselsättning.

Mer information: 
konsultativa tjänstemannen Ville Heinonen, tfn 0295 330105
regeringsrådet Piritta Sirvio, tfn 0295 330238

Allmänbildande utbildning Högskoleutbildning och forskning Jussi Saramo Utbildning Yrkesutbildning