Hoppa till innehåll

Rekommendationerna för småbarnspedagogik, skolor, läroanstalter och högskolor gällande iakttagande av hygien och avstånd har uppdaterats – inom den grundläggande utbildningen och på andra stadiet är närundervisning utgångspunkten

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 5.8.2021 8.16 | Publicerad på svenska 5.8.2021 kl. 9.47
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd (THL) har uppdaterat rekommendationerna om anordnande av småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiet och högskoleutbildning under coronaepidemin. Under höstterminen bereder man sig långt på att följa samma praxis gällande hälsosäkerheten som man vant sig vid: har man symtom, deltar man inte i småbarnspedagogiken eller undervisningen, man bör iaktta god hygien och se till ventilationen, undvika onödiga närkontakter och se till att arrangemangen i lokalerna är tillräckligt luftiga, i den mån det är möjligt. Ansiktsmasker bör användas i enlighet med Institutet för hälsa och välfärd och de lokala myndigheternas rekommendationer. På det viset går det att hantera smittorisken, dvs. minska smittan och minimera antalet personer som exponerats i eventuella exponeringssituationer.

Utgångspunkten är att den grundläggande utbildningen i höst inleds  i närundervisning. Liksom för närvarande är det utbildningsanordnarna som beslutar om när- och distansundervisning på grundval av ett beslut som fattas med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar.

Ifall coronaepidemin på lokal nivå kräver det, kan man tillfälligt övergå till exceptionella undervisningsarrangemang.   Den temporära ändringen av lagen om grundläggande utbildning har förlängts till läsåret 2021–2022. Om undervisningen på grund av ett beslut som meddelas med stöd av 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar inte kan ordnas tryggt som närundervisning, kan man genom beslut av utbildningsanordnaren övergå till exceptionella undervisningsarrangemang, om det är nödvändigt för att undervisningen ska kunna ordnas. Bedömningen av huruvida närundervisningen är trygg ska göras tillsammans med den regionala myndighet som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar.

Under exceptionella undervisningsarrangemang kan undervisningen också genomföras på distans- och närundervisning genom alternering med en rytm som utbildningsanordnaren bedömer lämplig. Lagförslaget är temporärt och avsikten är inte att distansundervisningen ska vara i bruk mer än vad som är nödvändigt med tanke på tryggandet av elevernas lärande. En utbildningsanordnaren får inte övergå till exceptionella undervisningsarrangemang för säkerhets skull.

Utbildningsanordnaren har även under exceptionella undervisningsarrangemang skyldighet att ordna stöd för inlärning och skolgång samt elevvård. Alla elever har rätt till avgiftsfria skolmåltider även när de inte är i närundervisning.

Andra stadiet och högre utbildning

Även på andra stadiet är närundervisning en grundläggande undervisningsform i höst. I rekommendationen påminns om att de som är verksamma vid läroanstalterna ska ha möjlighet att rengöra händerna, att rengöringen av utrymmen och ytor ska effektiviseras och att studierna ordnas så att personerna fördelas tillräckligt glest.

Högskolorna beslutar själva om hur undervisningen ordnas. Enligt de uppgifter som samlats in från högskolorna är avsikten att öka närundervisningen avsevärt. Ministeriet stöder denna strävan. Enligt den uppdaterade rekommendationen är det fortfarande viktigt att sörja för hälsosäkerheten genom undvikande av nära kontakter, att personerna fördelas tillräckligt glest och även i övrigt i enlighet med myndigheternas anvisningar.

De temporära undantagsbestämmelserna i anslutning till coronaepidemin gäller inom yrkesutbildningen och högskolorna till 31.7.2022.

Understöd till stöd för en utjämning av coronaepidemins följdverkningar

För att åtgärda de skillnader i inlärningen och brister i välbefinnandet som coronaepidemin ger upphov till pågår en ansökan om statsunderstöd inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Totalt kan 40 miljoner euro sökas. Ansökningstiden utgår fredagen den 6 augusti.
Inom gymnasieutbildningen kan man fram till den 31 augusti ansöka om sammanlagt 15 miljoner euro i understöd för att jämna ut coronaepidemins följdverkningar. Till stöd för yrkesutbildningen har det reserverats fem miljoner euro för hösten 2021.

Rekommendationer

Mer information:

undervisningsrådet Heli Nederström (småbarnspedagogik, grundläggande utbildning), tfn 0295 02953 30122
överdirektör Petri Lempinen (yrkesutbildning, gymnasieutbildning), tfn 02953 30180
undervisningsrådet Ilmari Hyvönen (högskoleutbildning), tfn 02953 30117

Allmänbildande utbildning Högskoleutbildning och forskning Småbarnspedagogik Utbildning Yrkesutbildning