Hyppää sisältöön

Liikuntapolitiikan koordinaatioelimen raportti valmis - ministeriöiden yhteinen työ liikkumisen edistämiseksi jatkuu

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 31.8.2023 12.03
Uutinen

Liikuntapolitiikan koordinaatioelin (LIPOKO) perustettiin tarkoituksenaan koko väestön liikkumisen lisääminen poikkihallinnollisena yhteistyönä. LIPOKO:n päätehtävänä oli koordinoida, edistää, seurata ja arvioida eri ministeriöiden ja niiden hallinnonalojen toteuttamaa liikkumisen edistämistyötä. LIPOKO:n toimikaudesta on nyt valmistunut raportti.

Liikuntapolitiikan koordinaatioelin (LIPOKO) toimi ajalla 1.1.2020–30.4.2023. Koordinaatioelimen jäseninä oli 11 edustajaa eri ministeriöistä sekä asiantuntijajäseniä liikkumista edistävistä asiantuntija- ja koulutusorganisaatioista.

LIPOKO asetti työlleen tavoitteiksi kestävien ja esteettömien liikkumismahdollisuuksien parantamisen, liikunnallisen elämäntavan edistämistoimien lisäämisen sekä eriarvoisuuden vähentämisen hyvinvoinnissa, terveydessä ja liikkumisessa. Koordinaatioelimen tehtävänä oli myös edistää organisaatioiden toimintakulttuureiden liikunnallistamista sekä käyttää liikkumista keinona vahvistaa yhteiskunnan hyvinvointia ja kansantaloutta.

Tavoitteiden saavuttamiseksi laadittiin yhteensä 126 toimenpidettä, joista toimikauden aikana pystyttiin viemään läpi 77 ja 34 saatiin aloitettua. LIPOKO työskenteli myös alatyöryhmien avulla. Näiden ryhmien toiminta keskittyi Liikkuvat-kokonaisuuden yhteistyön edistämiseen, liikkumisen vaikutusten arvioinnin kehittämiseen, liikuntaneuvonnan integroimiseen osaksi elintapaohjausta uusissa sote-rakenteissa sekä urheilijoiden toimeentuloturvan ja koulutuksen parantamiseen.

Ministeriöiden liikkumiseen liittyvien toimenpiteiden suunnittelun ja toteutuksen läpikäynnin keskeinen tavoite oli lisätä tiedonkulkua eri ministeriöiden välillä ja siten madaltaa yhteistyön esteitä. Tämä tavoite toteutui toimikaudella hyvin. Poikkihallinnollisessa liikkumisen edistämisessä on tapahtunut selkeää edistystä: ministeriökohtaista työtä on syvennetty, yhteisen työn järjestelmällisyyttä on parannettu ja seurantaa sekä arviointia on vahvistettu.

- Liikuntapolitiikan koordinaatioelin osoittautui erittäin tarpeelliseksi ja lisäsi merkittävästi koko valtionhallinnon yhteistä ymmärrystä liikunnallisen elämäntavan edistämisen välttämättömyydestä koko valtionhallinnon voimin, toteaa koordinaatioelimen puheenjohtaja ylijohtaja Esko Ranto opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

- Koordinaatioelin tullaan asettamaan myös alkaneelle hallituskaudelle, Ranto jatkaa.

Tulevaisuudessa olisi luontevaa kehittää ministeriöiden välistä yhteistyötä entistä enemmän kohti yhteisten toimenpiteiden toteuttamista. Yhteisten toimenpiteiden toteutusta helpottaisi yhteiset resurssit. Jatkossa voitaisiin myös keskittyä nyt kesken tai kokonaan toteuttamatta jääneisiin toimenpiteisiin. Jatkossa olisi tarkoituksenmukaista myös kehittää työn yhteistä valtioneuvostotasoista ja ministeriökohtaista viestintää työn tunnettuuden lisäämiseksi sekä liikkumisen merkityksen ymmärtämisen parantamiseksi.

Liikuntapolitiikan koordinaatioelimen sihteeristönä ovat toimineet opetus- ja kulttuuriministeriöstä johtaja Tiina Kivisaari, kulttuuriasiainneuvos Päivi Aalto-Nevalainen, ylitarkastaja Sari Virta ja Valtion liikuntaneuvoston pääsihteeri Minttu Korsberg, sosiaali- ja terveysministeriöstä erityisasiantuntija Mari Miettinen sekä Liikkuvat-kokonaisuudesta ohjelmajohtaja Antti Blom.

Liikuntapolitiikan koordinaatioelin (LIPOKO) 2020–2023 toimikauden raportti

Lisätietoja: Liikuntapolitiikan koordinaatioelimen puheenjohtaja, ylijohtaja Esko Ranto, p. 0295 330 115