Hoppa till innehåll

Undervisnings- och kulturministeriets statsbidragsvillkor har uppdaterats

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 21.6.2018 12.29 | Publicerad på svenska 21.6.2018 kl. 12.48
Pressmeddelande
Päivitettyjä ehtoja tullaan soveltamaan syksyllä avattavissa avustushauissa.

Undervisnings- och kulturministeriet har uppdaterat villkoren och begränsningarna för statsbidrag. Understödsvillkoren för aktörer som får statsandelar preciseras, gränsen för småanskaffningar höjs och den som får ett till beloppet större understöd ska lämna in en revisorsrapport om hur understödet använts. De uppdaterade villkoren kommer att tillämpas i anslutning till de understöd som öppnas för ansökan under hösten.

Aktörer som får statsbidrag kommer inte framöver att tillåtas rikta allmänna kostnader till projekt som får specialunderstöd. Däremot kan de, på samma sätt som för tillfället, rikta så kallade direkta kostnader till understödet. Dessa kan vara kostnader av olika slag, t.ex. i anslutning till ekonomiförvaltning och utrymmeskostnader, förutsatt att det kan påvisas att kostnaderna föranleds av projektet.

Aktörer som får statsandelar får rikta understödet till lönekostnader för fastanställd personal ifall man t.ex. genom uppföljning av arbetstid kan konstatera att de hör ihop med projektet. Aktörer som får statsandelar är också, förutom kommunerna, vissa läroanstalter, museer, teatrar och orkestrar.

I fråga om aktörer som får högskolefinansiering beslutar ministeriet ifall man i anslutning till ansökan tillämpar helhetskostnadsmodellen eller ministeriets allmänna villkor och begränsningar.

Gränsen för småanskaffningar, som finns i ministeriets nuvarande villkor, höjs från 7000 euro till 20 000 euro (+ moms). Den som får understöd kan följa de egna anvisningarna för småanskaffningar, också ifall summan är lägre än den gräns ministeriet nu ställt upp.

I samband med en webbtjänst som förverkligats eller utvecklats med hjälp av specialunderstöd bör kriterierna för tillgänglighet uppfyllas.

Dem som beviljats understöd bör lämna in en utredning till ministeriet om hur understödet använts. De som erhåller allmänt understöd av ministeriet, och där den totala summan av understöden per år uppgår till minst 500 000 euro, bör lämna in en revisorsrapport om hur understödet använts i anslutning till redovisningen för hur det allmänna understödet använts.

Mer information:

- Tuula Lybeck, konsultativ tjänsteman, UKM, tfn 02953 30201

-  Emma Kuusi, överinspektör, UKM, tfn 02953 30172

Allmänbildande utbildning Bibliotek Forskning Högskoleutbildning och forskning Idrott Kultur Kyrkliga ärenden Småbarnspedagogik Studiestöd Unga Upphovsrätt Utbildning Yrkesutbildning