Hoppa till innehåll

Museernas statsandelar för 2023 har fastställts

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 15.11.2022 10.26
Pressmeddelande
Bild: Samemuseet Siida

Undervisnings- och kulturministeriet finansierar statsandelarna för museer med sammanlagt 52 388 314 euro nästa år. Anslaget är över två miljoner större än i år. Höjningen påverkas av indexjusteringar.

Antalet årsverken uppgår till 1 295, varav 155,7 riktas till uppgifterna för museer med regionalt ansvar 2023. År 2023 är priset per enhet utan mervärdesskatt för museer 82 861 euro och priset per enhet höjt med mervärdesskatt 88 181 euro. Tilläggsfinansieringen till museer med riksansvar uppgår nästa år till 5 900 000 euro, vilket motsvarar finansieringen för i år.

Ministeriet fattade dessutom beslut om en finansieringsplan för museer med regionalt ansvar fram till 2026. Inför den nya finansieringsperioden som inleds 2023 gjordes inga ändringar i fråga om antalet museer med regionalt ansvar, deras uppgifter eller verksamhetsområden.

Bestämmelser om villkoren för statsandel finns i museilagen. Museiverksamheten ska vara professionell, etablerad och planmässig och pågå året om. Samlingarna ska bevaras som museisamlingar även om museet upphör med sin verksamhet.

Museerna med regionalt ansvar har i uppgift att inom sina verksamhetsområden som följer landskapsgränserna främja museiverksamheten, vara sakkunniga på kulturmiljöer och verka som regionala konstmuseer. Museerna med riksansvar fungerar i sin tur som ansvarsmuseer inom sina respektive specialområden. Dessa är bland annat Tekniska museet, Finlands skogsmuseum Lusto, Finlands lantbruksmuseum Sarka, Finlands Flygmuseum, Designmuseet och Arkitekturmuseet. De ansvariga museerna utarbetar en fyraårig verksamhetsplan genom förhandling med Museiverket och rapporterar om dess genomförande till ministeriet.

I samband med antagandet av museilagen 2019 förutsatte riksdagen att det som ett led i den mer omfattande uppföljningen av reformen ska genomföras en utvärdering av huruvida finansieringen av museerna med riksansvar och museerna med regionalt ansvar är tillräcklig i förhållande till de lagstadgade uppgifterna samt av antalet museer med regionalt ansvar i förhållande till behoven och särdragen i landskapet eller en del av landskapet. En utredning i ärendet ska överlämnas till kulturutskottet i slutet av denna valperiod. Avsikten är att inleda utvärderingen i höst.

Nästa gång det är möjligt att ansöka om rätt till statsandel är från och med år 2024, varför man nu inte har behandlat några ansökningar om att inkluderas i statsandelssystemet eller utnämnas till museum med riksansvar.

Statsandelarna för museer 2023, finansieringsplanen för basfinansieringen och för tilläggsfinansieringen till museer med riksansvar 2021–2023 och finansieringsplanen för museer med regionalt ansvar 2024–2026 finns på undervisnings- och kulturministeriets webbplats.

Mer information:

Päivi Salonen, kulturråd, tfn 0295 330 281