Hoppa till innehåll

Ministrarna Andersson och Saarikko: Kompletteringarna av budgetpropositionen tryggar ett högklassigt lärande och främjar delaktigheten i samhället

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 19.11.2020 14.07 | Publicerad på svenska 19.11.2020 kl. 15.53
Pressmeddelande

Den 19 november överlämnade regeringen en proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2021. I propositionen ingår finansiering av framtidsinvesteringar i utbildning och för utveckling av verksamheten vid de allmänna biblioteken.

Finansieringen riktas till anställning av lärare och handledare inom yrkesutbildningen till ett belopp av 150 miljoner euro före 2022. Genom tilläggsresurserna kan man öka mängden närundervisning i syfte att säkerställa att lärandet håller hög kvalitet. För att utveckla kvaliteten på gymnasieutbildningen inleds ett kvalitetsprogram och för ändamålet anvisas 15 miljoner euro.

– En god yrkesutbildning är av central betydelse för att stärka sysselsättningen och kompetensen i vårt land  på ett hållbart sätt. En högklassig utbildning lyckas bara ifall det finns tillräckligt med lärare och de har möjlighet att koncentrera sig på sitt arbete och sina studerande, säger undervisningsminister Li Andersson.

Regeringen satsar 40 miljoner euro på kontinuerligt lärande. Finansiering anvisas för kompetensutveckling hos i synnerhet den arbetsföra befolkningen, för åtgärder som stärker kompetensen hos personer med svaga baskunskaper samt för åtgärder som underlättar sysselsättningen bland äldre personer.

– Satsningarna på bildning, människors välbefinnande och på utbildningar med snabb verkan erbjuder trygghet och framtidsutsikter mitt under coronepidemin. Högskolorna har aktivt deltagit i främjandet av kontinuerligt lärande, konstaterar forsknings- och kulturminister Annika Saarikko.

– I dagens värld finns inga yrken som förblir oförändrade under en och samma persons hela yrkesbana.  Kompetensuppdateringar är något som gäller var och en av oss, och vårt bestämda mål är att göra det så enkelt och belönande som möjligt, fortsätter minister Andersson.

I den kompletterande budgetpropositionen beaktas också periodiseringen av kostnaderna för utvidgandet av läroplikten och andra stadiets avgiftsfrihet på basis av preciserad information. De årsspecifika kostnaderna delas upp så att 27 miljoner euro anvisas till 2021 och 102 miljoner euro till 2023. Ändringen beror på att kostnaderna för det första året av utvidgandet av läroplikten har preciserats inom gymnasie- och yrkesutbildningen. 

– Kommunerna ersätts till fullo för de extra kostnaderna för utvidgandet av läroplikten, men enligt utbildningsanordnarna  var finansieringen tidigare periodiserad med betoning på startinvesteringarna, så som datorer. Reformen bereds i tätt samarbete med intressentgrupperna, och vi har nu finjusterat finansieringens periodisering enligt anordnarnas önskemål, säger Andersson.

För en utvidgning av det sektorsövergripande programmet för fysisk aktivitet och det idrottspolitiska samordningsorganet samt programmet Skolan i rörelse anvisas 5 miljoner euro. Dessutom anvisas 4,5 miljoner euro för att utvidga det uppsökande ungdomsarbetet.

Biblioteken får en starkare roll som främjare av delaktighet

För att stärka verksamheten vid de allmänna biblioteken anvisas en miljon euro. Med anslaget utvecklas bibliotekens roll som arenor för delaktighet och deltagande samt för samhällelig dialog. Målet är att utveckla de allmänna biblioteken som fysiska och virtuella mötesplatser med låg tröskel genom att öka växelverkan mellan medborgare och i synnerhet beslutsfattare.

Ett mål är också att påverka demokratiutvecklingen i samhället genom att förbättra medborgarnas tillgång till information och möjligheter att påverka beslutsfattandet på lokal, regional, nationell och EU-nivå.

– I vår tid behövs det också åtgärder för att öka dialogen mellan medborgare och beslutsfattare. Vi måste se till att folk inte talar förbi varandra och motarbeta avsiktliga missförstånd. En central hörnsten med tanke på bildningen i vårt land och för vårt inhämtande av kunskap är  det heltäckande nätverket av allmänna bibliotek, och dem ska vi utveckla till arenor för delaktighet och samhällsdebatt, säger minister Saarikko.

Den kompletterande budgetpropositionen för 2021 behandlades vid statsrådets sammanträde den 19 november 2020. Efter det publiceras kompletteringen av budgetpropositionen för 2021 på webbsidan budjetti.vm.fi.

Statsrådets pressmeddelande 19.11.2020

Mer information

Specialmedarbetare Touko Sipiläinen, (minister Andersson), tfn 040 196 2292 
Specialmedarbetare Eeva Kärkkäinen, (minister Saarikko), tfn 040 1492 201
Kanslichef Anita Lehikoinen, tfn 0295 3 30 182
Ekonomichef Pasi Rentola (allmän ekonomiplanering), tfn 0295 3 30 211

Allmänbildande utbildning Annika Saarikko Bibliotek Högskoleutbildning och forskning Idrott Li Andersson Unga Utbildning Yrkesutbildning