Hoppa till innehåll

Ministern beslutade om statsandelarna för teatrar, orkestrar och museer för 2021

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 4.11.2020 11.23
Pressmeddelande

Forsknings- och kulturminister Annika Saarikko fastställde statsandelarna för teatrar, orkestrar och museer. Nästa år får teatrarna sammanlagt ca 62,1 miljoner euro i finansiering för sin verksamhet. Orkestrarna får sammanlagt ca 19,1 miljoner euro och museerna 48,4 miljoner euro.

Utöver statsandelarna fattade ministern preliminärt beslut om anslagen för teatrarnas och orkestrarnas riksomfattande och regionala verksamhet samt för orkestrarnas och teatrarnas utvecklingsprojekt.

Statsandelssystemet är kalkylmässigt. Finansieringen bestäms enligt antalet årsverken och det pris per enhet som fastställts för dem. En förutsättning för att statsandelarna ska kunna betalas till det fastställda beloppet är att riksdagen godkänner budgetpropositionen för 2021.

- Regeringen har lämnat en lag om främjande av performativ konst till riksdagen för behandling. Lagen avses träda i kraft i början av 2022, vilket innebär att nästa beslut om statsandelar görs utgående från den nya lagen, säger forsknings- och kulturminister Annika Saarikko.

Teatrar

År 2021 används ca 62,1 miljoner euro till statsandelar som grundar sig på årsverken och priset per enhet samt till tilläggsunderstöd som riktas till verksamheten, vilket är ca 1,77 miljoner euro mer än i år.

Antalet årsverken som anvisats teatrarna är 2 469. Antalet är detsamma som i år. Det momsfria priset per enhet för ett årsverke är 60 016 euro år 2021, vilket är 3 % högre än 2020. Aktörer som inte har ansökt om att bli momspliktiga för sin teaterverksamhet beviljas ett pris per enhet höjt med mervärdesskatten, vilket nästa år är 3,87 % högre än priset utan moms.

I den preliminära fördelningen av anslaget anvisade ministern ett prövningsbaserat anslag på 3 200 000 euro för regional-, dans- och barnteaterverksamhet, svenskspråkig teaterverksamhet samt turnéverksamhet. Preliminärt anvisas 1 414 000 euro av anslaget till regionala teatrar, 576 000 euro till dansteatrar, 900 000 euro till barnteatrar, 185 000 euro till betydande turnéverksamhet eller mottagande av turnéverksamhet och 125 000 euro till svenskspråkig verksamhet. Av anslaget reserverades dessutom högst 20 000 euro för verkställandet av reformen av den performativa konsten.

Orkestrar

Nästa år uppgår statsandelarna för orkestrar till sammanlagt 19 065 116 euro, vilket är 815 605 euro mindre än år 2020 (19,88 miljoner euro). Minskningen av det totala anslaget förklaras av att priset per enhet för orkestrar sjunkit jämfört med fjolåret.

Antalet årsverken som anvisats orkestrar är 1 033, dvs. lika många som i år. Priset per enhet utan moms för orkestrar är 49 763 euro, vilket är 4 % lägre än 2020, men 1 % högre än 2019 (51 851 € år 2020, 49 184 € år 2019). Priset per enhet höjt med moms för orkestrar är 50 962 euro. Detta pris per enhet används för de privata orkestrar som inte omfattas av systemet för återbäring av mervärdesskatt. Det finns sex sådana orkestrar. Nu omfattas 28 orkestrar av statsandel. Inga nya orkestrar togs in i statsandelssystemet.

Dessutom anvisades 608 000 euro i understöd efter prövning för orkesterverksamhet med regional och riksomfattande betydelse och 60 000 euro i understöd för utvecklingsprojekt, dvs. samma belopp som i år. 

Museer

År 2021 används sammanlagt 48,4 miljoner euro för museernas statsandelar, vilket är cirka 2,4 miljoner euro mer än år 2020 på grund av förändringen i kostnadsnivån och indexjusteringen.
Det antal årsverken som används som kalkylmässig grund för museerna är högst 1 295, varav högst 156 årsverken anvisas för regionala uppgifter. År 2021 är priset per enhet utan moms för museer 75 652 euro (i år 71 761 euro) och priset per enhet höjt med moms 80 751 euro (i år 76 311 euro). 

För tilläggsfinansieringen till museer med riksansvar anvisas nästa år högst 5 900 000 euro. Beloppet är detsamma som i år. Utöver beslutet om anslag för 2021 fastställs en finansieringsplan för tilläggsfinansieringen för åren 2022–2023. Förslaget grundar sig på förhandlingar med Museiverket om museernas planer för den riksomfattande uppgiften och tjänsterna och på Museiverkets utlåtanden till ministeriet. Ofördelade årsverken beviljades till museer med riksansvar: Forum Marinum (1 årsv. för finansieringsperioden 2021–2023), Finlands glasmuseum (1 årsv. för 2021) och Samemuseet Siida (1 årsv. för åren 2022–2023).

Teatrarnas och orkestrarnas statsandelar

Museernas statsandelar

Mer information:

  • teatrar: kulturrådet Katri Santtila, tfn 0295 330 285
  • orkestrar: kulturrådet Mari Karikoski, tfn 0295 330 209
  • museer: kulturrådet Päivi Salonen, tfn 0295 330 281