Hoppa till innehåll

Ministerarbetsgrupp enades om nästa års finansiering för programmet Mer motion i Finland

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 24.11.2023 13.00
Pressmeddelande

Ministerarbetsgruppen för en fysiskt aktiv livsstil och funktionsförmåga styr och följer upp programmet Mer motion i Finland. Vid sitt möte drog arbetsgruppen upp riktlinjer för hur programmets årliga budget på 20 miljoner euro ska fördelas 2024.

Mer motion i Finland är ett förvaltningsövergripande program på statsrådsnivå som har inletts av regeringen. Syftet med programmet är att öka motionerandet i alla åldersgrupper. Det har reserverats 80 miljoner euro för programmet för hela regeringsperioden.

”Syftet med programmet Mer motion i Finland är att öka motionerandet i alla åldersgrupper. För att motarbeta fysisk inaktivitet krävs en helhetsbetonad strategi och nya lösningar. Detta framgår också av fördelningen av anslagen för 2024”, säger idrotts- och ungdomsminister Sandra Bergqvist och ministerarbetsgruppens ordförande, forsknings- och kulturminister Sari Multala.

Av nästa år finansiering på 20 miljoner euro anvisas 6 miljoner euro för att stärka I rörelse-helheten, 5 miljoner för motionsrådgivning och 3,7 miljoner euro för andra statsunderstöd samt utlysningar för att finna och pröva på innovativa verksamhetsformer. Ytterligare 3,7 miljoner euro anvisas för åtgärder inom olika förvaltningsområden, såsom understöd till kommunerna för iståndsättning och utveckling av områden för närrekreation, samt för att främja att motion och funktionsförmåga integreras i uppbådsverksamheten och för att stärka rådgivningen om levnadsvanor i välfärdsområdena. Dessutom reserveras 1,6 miljoner euro för kommunikation och utredningar samt verkställande av programmet.

”Främjandet av programmet Mer motion i Finland framskrider som planerat. Alla förvaltningsområden bör delta i arbetet med att öka den fysiska aktiviteten bland befolkningen, och det gläder mig att alla de viktigaste ministerierna är aktivt delaktiga", säger minister Sari Multala.

Motionsrådgivningen stärks

Motionsrådgivningen i programmet Mer motion i Finland utvidgas till att omfatta alla åldrar och riktas särskilt till dem som rör på sig för lite eller till dem som med tanke på sin hälsa och funktionsförmåga drar mest nytta av den. Motionsrådgivningen genomförs som en del av rådgivningen om levnadsvanor och är en förvaltningsövergripande process där välfärdsområdet och kommunernas motions- och idrottstjänster samarbetar. 

”Regeringen strävar efter att utvidga motionsrådgivningen bland annat till de omfattande hälsoundersökningar som görs i grundskolorna. På så sätt kan man utifrån Move!-resultaten rikta rådgivningen till de barn och unga som behöver den mest", säger minister Bergqvist.

Motionsrådgivning för skolelever kan ordnas till exempel så att rådgivare deltar i vardagen och verksamheten vid skolorna. På så sätt erbjuds rådgivningen i barnens närmiljö.
Dessutom kommer I rörelse-helheten att utvecklas och dess genomslag stärkas ytterligare.

Nya idéer och innovationer samlas in

"Utöver de statsunderstöd som särskilt riktas till organisationer vill man inom ramen för programmet Mer motion i Finland! finna och pröva på innovativa idéer och verksamhetsformer. Vi vill ta fasta på glädjen i att röra på sig och få alla åldersgrupper att motionera mera. Syftet med utlysningarna för att finna innovativa idéer och verksamhetsformer är att medborgarna kan komma med idéer på hur vi lättare kan främja vardagsmotion", säger minister Bergqvist.

När det gäller att finna innovativa verksamhetsformer och bedriva verksamhet i försökssyfte kommer utlysningar av statsunderstöd att öppnas nästa år för kommuner och organisationer. Närmare information om utlysningarna och ansökningskriterierna ges nästa år.

Ministerarbetsgruppen för en fysiskt aktiv livsstil och funktionsförmåga

Ministerarbetsgruppen fastställde också en arbetsplan för 2024 och konstaterade att åtgärderna i programmet Mer motion i Finland framskrider planenligt inom de olika förvaltningsområdena.

Ordförande för ministerarbetsgruppen är forsknings- och kulturminister Sari Multala och vice ordförande idrotts- och ungdomsminister Sandra Bergqvist. De övriga medlemmarna är jord- och skogsbruksminister Sari Essayah, försvarsminister Antti Häkkänen, social- och hälsovårdsminister Kaisa Juuso och näringsminister Wille Rydman.

Mer information: 
Sari Virta, ministerarbetsgruppens generalsekreterare, överinspektör, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330 377
Oscar Byman, idrotts- och ungdomsminister Sandra Bergqvists specialmedarbetare, tfn 050 479 7976
Santeri Lohi, forsknings- och kulturminister Sari Multalas specialmedarbetare, tfn 050 436 5653