Hoppa till innehåll

Minister Kurvinen delade ut idrottens Piikkarit-priset och priser för motionsfrämjande

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 2.12.2021 10.33
Pressmeddelande

Suomen Valmentajat rf har beviljats Piikkarit-huvudpriset för främjande av jämställdhet och pluralism inom idrott och motion. Priset för Familjer i rörelse beviljades till Ule älvs finska församling, priset Vuxna i rörelse till Södra Savolax social- och hälsovårdstjänster samt Hengitysliitto och Äldre i rörelse-priset till Åbo stads idrottstjänster samt Lintulammen asukasyhdistys ry.

Piikkarit-prisen

Huvudpriset är 7 000 euro och det ska användas för att förbättra kvinnors och/eller flickors ställning inom idrott och motion i Finland. I prismotiveringen sägs bland annat: Suomen Valmentajat ry har en ny likabehandlings- och jämställdhetsplan för perioden 2021–2025. I enlighet med planen har förbundet under de senaste åren i sin verksamhet starkt fokuserat på jämställdhet. Bakgrunden till detta är projektet Valmentaa kuin Nainen (Tränar som en kvinna) som genomförs inom lagsporter inom bollsport och projektet SCORE som finansieras med Erasmus+. Dessa erfarenheter har förädlats och tagits i bruk i projektet Tränar som en kvinna, som 2020–2021 genomförs inom kampsporter och tyngdlyftning.

Utöver projekten eftersträvar tränarförbundet jämställdhet genom att betona att man i alla vardagliga val bör tänka på att beakta olika kön. Åtgärderna vidtas på ett riktat sätt i samråd med grenar där kvinnor är underrepresenterade på tränarsidan. Motsvarande åtgärder kan också vidtas för att öka antalet manliga tränare i grenar där män är underrepresenterade. Finlands tränarförbund har redan länge på ett övergripande, exemplariskt sätt tagit fram könsspecifik information om sin verksamhet och utnyttjat denna information vid uppställandet av mål och genomförandet av åtgärder.

Förbundet har arbetat målmedvetet för att förebygga och ingripa i sexuella och könsrelaterade trakasserier samt  sexuellt och könsrelaterat våld. Förbundet utarbetade ett handlingsprogram om detta 2020.

Piikkarit-prisen gick till Finlands Bollförbund rf och Kainuun Liikunta ry.

Prisen för motionsfrämjande

Sammanlagt beviljades priser för motionsfrämjande till ett belopp om 21 000 euro. Prispengarna ska användas för att främja rörligheten hos den befolkningsgrupp som belönas.

Priser för programmet Familjen i rörelse

Ule älvs finska församling/Ule älvs finska församlings småbarnspedagogik belönas med Familjen i rörelse-priset på 7 000 euro. Prismotiveringen är bl.a. som följer:
Församlingens mångsidiga verksamhetsutbud har redan i flera års tid  handlat om regelbunden handledd och frivillig motion med låg tröskel som riktas till familjer, inklusive kommunikation om familjemotion. Församlingen har gått in för att tröskeln för att delta i verksamheten ska vara synnerligen låg.

Verksamheten präglas av flexibilitet och anpassningsförmåga angående samhällets varierande utmaningar för familjernas funktionsförmåga i olika lägen (t.ex. Covid 19-pandemin). Verksamheten är avgiftsfri, öppen för alla och utvecklas på ett familjeorienterat sätt. Verksamheten är väletablerad, mångsidig och regelbunden.

Vuxna i rörelse-priset 

Vuxna i rörelse-priset går till Samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Södra Savolax (Essote) , och uppgår till 3 500 euro. I prismotiveringen sägs bland annat: 
I servicemodellen för handledning av levnadsvanor  i samkommunen Essote har handledningen kring rörlighet och en motionsinriktad livsstil införts som en del av den förebyggande hälso- och sjukvården. I modellen riktas handledning i fråga om levnadsvanor till kommuninvånare i arbetsför ålder som löper större risk att insjukna i typ 2-diabetes.

Verksamheten är avgiftsfri och tillgänglig för alla, och målen för verksamheten anges tydligt och klart. Samkommunen Essotes framgångar är framför allt en fungerande, sektorsövergripande servicekedja, omfattande samarbetsnätverk samt att verksamheten förankras i tjänsteutbudet för hälsa och välfärd.

Priset för Vuxna i rörelse, som går till Hengitysliitto (Andningsförbundet), är också på 3 500 euro. I prismotiveringen sägs bland annat:
Andningsförbundet har i flera år och målinriktat arbetat för att främja fysisk aktivitet både inom det egna fältet samt i fördomsfritt samarbete med olika branscher. Förbundet har arbetat med olika aktörers servicekedjor inom idrottsrådgivning, varit med om att bygga upp motionsstigar för personer med andningsrelaterade sjukdomar samt konceptet Motionärens apotek.

Förbundet har främjat vardagsmotion via flera kampanjer och idrottsevenemang. Andningsförbundet har genom sitt målmedvetna exempel visat hur förbundets långsiktiga motionsfrämjande arbete bidrar till den ställning idrott och motion tillmäts i samhället.

Priset för Äldre i rörelse

Åbo stads idrotts- och motionstjänster belönas med Familjen i rörelse-priset på 3 500 euro. Prismotiveringen är bl.a. som följer:
Församlingen har arbetat i enlighet med målet att främja funktionsförmågan genom att utveckla hälsomotionstjänster på ett sektorsövergripande sätt. Verksamheten i Åbo har beskrivits i form av konkreta gärningar som i enlighet med god praxis inbegriper testning, att hitta sin egen nivågrupp samt handledning för fortsatt träning.

Omsättandet av verksamheten i praktiken har skett på ett fördomsfritt sätt. Exempel på lyckade resultat är konceptet Liikepankki, framtagandet av Åbo-modellen, utvecklingen av programmet Kunto-Voitas, uppbyggnaden av ett frivillignätverk tillsammans med pensionärsorganisationer och regionala motionsorganisationer, verksamheten Hållplatser i rörelse/resursverksamhet samt verksamheten under undantagsförhållandena under Covid 19-pandemin.

Lintulammen asukasyhdistys belönas med Famlijen rörelse-priset på 3 500 euro. Prismotiveringen är bl.a. som följer:
Ett fint exempel på lokalt arbete där nätverkande som överbryggar sektorsgränserna inom  kommunala strukturer har resulterat i sektorsövergripande kompetens och i att de äldre aktiverats. Främjandet av funktionsförmågan har stått i centrum. Målgruppen är både äldre som bor hemma och äldre inom vården.

Ny verksamhet har utvecklats bl.a. genom utbildning av idrottsrådgivare och inledande av smågruppsverksamheten Mäntylän kotipesä. En styrka i smågruppsverksamheten är motionsverksamhet nära hemmet och att man klarat utmaningarna gällande transporter bl.a. genom att utnyttja läroavtalsstuderande som följeslagare. En annan styrka är att verksamheten är avgiftsfri, samt samarbetet med Uleåborgs stad. Informationen har skötts via flera olika kanaler.

Mer information: kulturrådet Päivi Aalto-Nevalainen, tfn 02953 30054

Bilder från prisutdelningen finns efteråt på ministeriets Flickr-konto.