Hoppa till innehåll

Årets Piikkarit-pris och I rörelse-priser delades ut

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 30.11.2023 11.00
Pressmeddelande
De prisbelönta på rad

Jämställdhetspriset Piikkarit gick till Helsingfors stad för främjande av jämställdhet och pluralism inom motion och idrott. Priset för Familjen i rörelse gick till Orivesi stad och Reso stad, priset för Vuxna i rörelse till Helsingfors stad och priset för Äldre i rörelse till Ylöjärvi stad och Pensionärerna rf.

Jämställdhetspriset Piikkarit

Piikkarit-priset är ett anslag på 7 000 euro som ska användas för att förbättra kvinnors och/eller flickors ställning inom idrott och motion i Finland. 

Helsingfors stad har samlat åtgärder för främjande av jämställdhet mellan könen i jämställdhetsplaner som gäller både personalen och tjänsterna. Jämställdhetsplanen för tjänster innehåller fyra åtgärder som direkt hänför sig till motion och idrott: utarbetande av principer för en tryggare lokal, ändring av intimrum till unisex-rum, information om denna ändring samt utbildning av personalen i könssensitivt bemötande. 

Staden har flera praktiska åtgärder för att främja jämställdhet inom idrottssektorn, till exempel insamling av användaruppgifter enligt kön, motionsgrupper och simturer för kvinnor och flickor, utlysning av understöd för att öka hobbyverksamheten för flickor och könsminoriteter, bättre beaktande av flick- och kvinnodominerade grenar vid belöningen av idrottare samt utbildning av personalen i bemötande av könsmångfald. Helsingfors stads idrottstjänster genomförde 2018 en utvärdering om effekterna av stadens fördelning av resurser till idrotts- och motionsföreningar ur ett köns- och jämställdhetsperspektiv.

I rörelse-priserna

Sammanlagt beviljades I rörelse-priser till ett belopp om 21 000 euro. Prispengarna ska användas för att främja fysisk aktivitet inom varje målgrupp.

Priserna för Familjen i rörelse

Priset till Orivesi stad uppgår till 3 500 euro. Enligt prismotiveringen beaktar staden i sin motionsverksamhet familjen som en helhet och utgår från att alla i familjen har en viktig roll när det gäller att främja en fysiskt aktiv livsstil. I den genomförda verksamheten har man på ett övergripande sätt beaktat olika målgrupper, tillgänglighet och avgiftsfrihet, samarbete med olika sektorer och aktörer, stöd till föreningar och samråd med familjer. Orivesi utnyttjar på ett mångsidigt sätt stödet till I rörelse-helheten för olika åldersgrupper.

Priset till Reso stad uppgår till 3 500 euro. Reso belönas för sitt mål att erbjuda alla familjer lika möjligheter att röra på sig enligt rekommendationerna genom att stödja hela familjens välbefinnande i samarbete med staden och välfärdsområdet. I Reso har man åstadkommit en hel del förändringar på tre år jämfört med utgångsläget. Familjerna kan aktivare påverka möjligheterna till motion, och man kan nu motionera på egen hand och delta i ett större utbud av avgiftsfri handledd motion på olika håll i staden.

Priset för Vuxna i rörelse (Arbetslivet i rörelse)

Priset till Helsingfors stad uppgår till 7 000 euro. Helsingfors stad belönas för sitt systematiska arbete för att främja personalens fysiska aktivitet. Genom sin verksamhet strävar staden efter att minska stillasittandet och främja såväl vardagsaktiviteten som motionsaktiviteten på fritiden. Staden erbjuder olika möjligheter att röra på sig och motionera mer både under arbetsdagen, på fritiden och på arbetsresor.

Bland annat har staden beviljat kultur- och motionsförmåner till hela personalen. Stadens anställda får också använda stadscyklar gratis, ansöka om stöd för att skaffa en ny cykel och får rabatter till simhallar och gym.

De vidtagna åtgärderna har gett resultat. Andelen arbetstagare som rör på sig för lite har minskat betydligt, cirka hälften av arbetstagarna motionerar på fritiden minst tre gånger i veckan. De arbetstagare som följer sin fysiska aktivitet går enligt mätresultaten i genomsnitt 10 000 steg per dag.

Priserna för Äldre i rörelse

Priset till Ylöjärvi stad uppgår till 3 500 euro. Ylöjärvi belönas för att man i stadens motions- och idrottsverksamhet utbildat kamratstödjare och frivilliga och fört verksamheten närmare den äldre befolkningen. Äldre personer har hörts i utvecklingsarbetet till exempel genom enkäter och vid olika tillställningar. I Ylöjärvi har man bedrivit ett långsiktigt samarbete med olika sektorer, till exempel genom att integrera motions- och idrottstjänsterna i Närtorget-verksamheten och utveckla vägen från rehabilitering till andra idrotts- och motionstjänster. Staden har också marknadsfört arbetet på ett framgångsrikt sätt genom att skicka ett postkort till alla äldre över 75 år där man berättar om tjänsterna och uppmuntrar dem att ta kontakt med låg tröskel.

Priset till Pensionärerna rf uppgår till 3 500 euro. Enligt prismotiveringen kartlägger organisationen medlemmarnas behov och önskemål regelbundet genom olika enkäter och genom att arbeta nära med lokala föreningar. Mångfalden och jämlikheten har främjats genom att bygga upp och ordna motionsgrupper och evenemang där även äldre med utländsk bakgrund kan delta. I materialproduktionen har man också inkluderat bilder av personer som tillhör språkliga och kulturella minoriteter. I verksamheten har man därtill främjat motion för äldre män till exempel genom frivilliga promenadgrupper (Kävelypässi).

Mer information: Päivi Aalto-Nevalainen, kulturråd, tfn 02953 30054

Bilder från prisutdelningstillfället
 

Idrott