Hoppa till innehåll

Samarbete mellan gymnasier och högskolor ska stöda valet av fortsatta studier

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 13.2.2019 11.18 | Publicerad på svenska 13.2.2019 kl. 13.00
Pressmeddelande

Den nya gymnasielagen, som träder i kraft 2019, ålägger gymnasierna att samarbeta med högskolorna. I högskolornas resultatavtal har man slagit fast att högskolorna ökar sitt samarbete med utbildningsanordnare på andra stadiet i syfte att påskynda övergången till högre utbildning. En arbetsgrupp vid undervisnings- och kulturministeriet har dryftat hur man kunde främja målen. Förslaget överräcktes till undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen onsdagen den 13 februari.

Majoriteten av gymnasisterna skulle gynnas av ett samarbete bestående av korta besök och andra lätta metoder, i syfte att väcka intresse för högre utbildning. En tillämpad form av samarbete kan också vara att avlägga orienterande studier, eller till och med större studiehelheter vid högskolorna.

Arbetsgruppen anser det vara viktigt att anordnare av gymnasieutbildning gör det möjligt för gymnasieelever  att avlägga högskolestudier under gymnasietiden. Förslaget är att ca hälften av gymnasisterna i framtiden kunde avlägga ca två högskolestudiepoäng redan under gymnasietiden.

En konkret samarbetsform kunde vara att delta i mässor, evenemang, webbevenemang samt projekt tillsammans med högskolestuderande. Högskolestuderande kan besöka gymnasierna och berätta om studierna. Även högskolelärarna kunde enligt förslaget göra besök under gymnasiets studieavsnitt.

Med tanke på utbildningens regionala jämlikhet anser arbetsgruppen att det är viktigt att de olika sätten att bekanta sig med den högre utbildningen sker på webben.

Det samarbete som enligt gymnasielagen bör ske mellan gymnasierna och högskolorna erbjuder gymnasisterna möjligheter att på ett mångsidigt sätt bekanta sig  med såväl studier som med arbetet och praxisen i yrkeshögskolor och universitet. Samtidigt lär gymnasisten känna kraven inom de olika studieinriktningarna samt möjligheterna i ett arbetsliv efter högskolestudierna och det hjälper en att välja det område som passar en själv.

-En av de gymnasiets viktigaste uppgifter är att vidga ungas vyer. Samarbetet med högskolorna kan vara nyckeln till världar man inte ens kände till och de framtida studievalen kan utkristalliseras, säger minister Grahn-Laasonen.

Utredningsarbetet sattes igång i och med utmaningen med att det tog lång tid för studenterna att inleda högskolestudierna, vilket i sin tur ledde till en sen övergång till arbetslivet. Studenternas preferenser i fråga om fortsatta studier och å andra sidan det utbildningsutbud som universiteten och yrkeshögskolorna erbjuder möts inte helt. Utbildningsvalen är fortfarande könsuppdelade och utbildningsbakgrunden går i arv.

- Vi har utmärkta exempel på långsiktigt samarbete som dock har förblivit på en branschspecifik och lokal nivå. Nu siktar vi högre och vill erbjuda alla gymnasister en möjlighet att bekanta sig med högskolestudierna.

2017 sökte 75 procent av studenterna en studieplats för fortsatta studier, men endast 28 procent fortsatte studera inom studier som leder till examen redan samma år.

Arbetsgruppens förslag (på finska)


Upplysningar:
- arbetsgruppens ordförande: direktör Tiina Silander (UKM), tfn 02953 30188
- arbetsgruppens viceordförande, direktör Birgitta Vuorinen (UKM), tfn 02953 30335

Allmänbildande utbildning Högskoleutbildning och forskning Utbildning