Hoppa till innehåll

Enkät: Konst- och kulturfältet har drabbats hårt av coronapandemin

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 26.5.2020 11.00
Nyhet

Coronapandemin har i väsentlig grad äventyrat konstens, kulturens och de kreativa branschernas verksamhet framgår av undervisnings- och kulturministeriets enkät. Situationen bedöms inte bli bättre inom den närmaste framtiden. Enkäten besvarades av cirka 1600 aktörer inom branschen. Deras sammanlagda nettoinkomstbortfall under våren, som baserar sig på deras uppskattningar, uppgår till cirka 130 miljoner euro. I verkligheten är beloppet större, eftersom de som besvarat enkäten endast representerar en del av fältet.

I slutet av april genomförde ministeriet en enkät om hur coronapandemin och förlängningen av den påverkar aktörernas verksamhet inom konst, kultur och kreativa branscher.

Vid bedömningen av coronapandemins konsekvenser för verksamheten hittills ansåg hälften av respondenterna att verksamheten hade äventyrats väsentligt. För en fjärdedel av respondenterna har pandemin orsakat betydande förändringar i verksamheten och för den resterande fjärdedelen endast små förändringar. Respondenterna bedömer att deras situation kommer att försämras under de följande tre månaderna, men förbättras mot slutet av året. Bland dem som besvarade enkäten ansåg de offentliga samfund att de bäst bevarat sin funktionsförmåga under pandemin.

Vid tidpunkten för enkäten (20–26.4) hade 38% av företagen och var femte offentligt samfund, förening och stiftelse verkställt permitteringar. Coronapandemin har också påverkat antalet uppsägningar. I fråga om de uppskattade konsekvenserna av pandemin under perioden 1.6–31.8 väntas sannolikheten för permitteringar och uppsägningar öka.

Enligt bedömningen drabbas framför allt företagen av inkomstbortfall på grund av pandemin. Enligt uppskattningen väntas deras  inkomstbortfall utgöra ca 83% av inkomstbortfallet inom hela branschen. Vid uppskattningen av nettoinkomstbortfallet har man dragit av de orealiserade kostnaderna från de inkomster som gått förlorade på grund av pandemin. Svaren innehåller inga inkomster som hänför sig till upphovsrätten.

Största delen av dem som besvarade enkäten representerade föreningar och stiftelser (44%). Enligt  konstgren representerade de flesta kulturarvsbranschen, musik och scenkonst.

Digitala tjänster under coronapandemin

I de sammandrag som sammanställts av de riksomfattande organisationerna inom konst och kultur framhölls de många svårigheter som coronapandemin har förorsakat. Däremot utvecklas de digitala tjänsterna under rådande undantagsförhållanden,  eller så utnyttjar man system som redan varit i aktivt bruk inom respektive verksamhet. De digitala tjänsterna upplevs vara viktiga särskilt med tanke på att upprätthålla publikkontakten, även om detta knappast generar några inkomster alls.

Olika branscher erbjuder streamingtjänster, inbandningar, podcasts, webbseminarier och olika slags mobilapplikationer. Undervisningen i cirkus- och danskonst samt den grundläggande konstundervisningen har i mån av möjlighet övergått till distansundervisning.

Bakgrund till enkäten

Undervisnings- och kulturministeriet lät 20.4.–26.4 utföra en webbenkät för aktörer inom konst och kultur om coronapandemins inverkan på verksamheten. Uppgifter samlades in både för att bidra till  slutsatser och politiska åtgärder på kort sikt och för att planera strategier och åtgärder på längre sikt.

Enkäten riktades till offentliga samfund, föreningar och stiftelser, företag samt privatpersoner och arbetsgrupper. Sammanlagt inkom 1559 svar. I uttolkningen av dem har man beaktat att företräder olika konstområden, vilket försvårar branschvisa jämförelser.

I enkäten bad man dem som besvarade enkäten om en bedömning av två olika perioder: 15.3–31.5, då begränsningarna i verksamheten gäller fullt ut och en uppskattning för tiden 1.6 –31.8, som utgick från att begränsningarna fortsätter åtminstone till slutet av perioden. Efter att enkäten genomförts har regeringen fattat beslut om att stegvis och partiellt öppna kultursektorns verksamhet från ingången av juni.

Publikation på finska Coronapandemins effekter på kulturområdet. Rapport om enkätsvar (Statsrådets publikationer 2020:14) 

Mer information

Riitta Kaivosoja, överdirektör, tfn 0295 330 129

Tapani Sainio, kulturråd (genomförandet av enkäten), tfn 0295 330 336

Mer om ämnet