Hoppa till innehåll

Kommunenkät: man måste satsa på stöd för lärande och elevvård också under rådande undantagsförhållanden

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 28.4.2020 15.20 | Publicerad på svenska 29.4.2020 kl. 16.16
Pressmeddelande

Av en enkät som gjorts i kommunerna framgår att man önskar att eleverna inom den grundläggande utbildningen får stöd för både distansundervisning och närundervisning. Antalet elever som deltar i närundervisning har kvarstått på samma nivå som under de föregående veckorna, medan fler barn än tidigare deltar i småbarnspedagogiken.

Enligt en enkät som regionförvaltningsverket och undervisnings- och kulturministeriet riktat till kommunerna veckorna 16 och 17 är det viktigt att fästa uppmärksamhet vid att stödja inlärningen då största delen av eleverna inom den grundläggande utbildningen deltar i distansundervisning. Utmaningen är att säkerställa att studierna framskrider för eleverna i distansundervisning, och att de elever som behöver stöd och elevvårdstjänster erbjuds sådana.

Av de elever i årskurs 4 − 9 som fått ett beslut om särskilt stöd deltar enligt enkäten vecka 17 fem procent i närundervisning, jämfört med läget under normala förhållanden. Det finns skillnader mellan landskapen: till exempel i Mellersta Österbotten, Kajanaland och Lappland är det klart vanligare att elever som fått särskilt stöd deltar i närundervisning än genomsnittet på riksnivå. I hela landet deltar största delen av alla elever inom den grundläggande utbildningen fortfarande i distansundervisning i stället för i närundervisning.

Beslutet om särskilt stöd innebär att eleven får specialundervisning och annat individuellt stöd i skolan. I enkätens fritt formulerade svar lyfts det fram att också de elever som inte har något beslut om särskilt stöd behöver stöd för att lära sig. I flera kommuner har skolgångshandledarna stött dessa elever på distans.

Det har varit överraskande och oroväckande hur få elever som har rätt till särskilt stöd som deltagit i närundervisningen. Nu är det viktigt att identifiera elevernas olika stödbehov och erbjuda stöd med låg tröskel så att utmaningarna gällande de här elevernas inlärning inte hopar sig, säger undervisningsminister Li Andersson.

– Barn och unga får inte lämnas ensamma med sitt stödbehov. Förutsättningarna för självständig inlärning på distans samt vårdnadshavarnas möjligheter att stödja inlärningen varierar stort mellan olika familjer. Det är viktigt med en tät kommunikation mellan hemmet och skolan för att eleven och vårdnadshavarna ska känna till de stödåtgärder som finns under undantagtillståndet. I den utmanande situation vi befiner oss i har undervisningspersonalen tack och lov snabbt hittat nya innovativa sätt att beakta elevernas behov inom distansundervisningen, konstaterar direktör Sanna Puura  vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland. 

Av de enkäter som gjordes under veckorna 16 och 17 framkommer också observationer om att tillgången på elevvård har försämrats. Enligt enkäten verkar det som om i synnerhet skolornas hälsovårdare redan har överförts till andra uppgifter. För att utreda situationen i fråga om elevvårdstjänsterna fogas till enkäten vecka 18 en separat del om hur  elevvården ordnas.

Antalet deltagare i närundervisning oförändrat, fler än tidigare deltar i småbarnspedagogik

Enligt enkäten vecka 17 har antalet elever som deltar i närundervisning inom den grundläggande utbildningen förblivit oförändrat jämfört med de föregående veckorna. Av elever i årskurs 1 − 3 deltar åtta procent i närundervisning jämfört med normala förhållanden. I enkäten på vecka 17 frågades det för andra gången om antalet elever som deltar i närundervisningen inom den förberedande undervisningen. I den förberedande undervisningen deltar i genomsnitt 14 procent av eleverna jämfört med den normala situationen, vilket är något mer än föregående vecka.

Antalet barn som deltar i småbarnspedagogik ökar fortfarande. Jämfört med normala förhållanden deltar 27 procent av barnen i kommunal småbarnspedagogik, medan siffran för den föregående enkäten var 25 procent. I privata daghem är motsvarande siffra 32 procent. Deltagandet i förskoleundervisningen (17 procent) ökar också något jämfört med förra veckan.

Svarsprocenten i enkäten samt deltagandet i småbarnspedagogik och grundläggande utbildning vecka 17 (pdf)

Veckoenkäten ger en lägesbild som stöd för ledningen

Enkäten sänds till kommunerna varje vecka. Genom enkäten utreder man hur undervisningen och småbarnspedagogiken under undantagsförhållandena fungerar, bland annat hur många barn som deltar i småbarnspedagogiken och i när- och distansundervisningen inom den grundläggande undervisningen och i förskoleundervisningen, hur stor del av skolornas och småbarnspedagogikens personal som är på jobb och hur tjänsterna och kapaciteten avviker från det normala.

Den senaste enkäten genomfördes vecka 17, och enkäten besvarades av 264 kommuner, dvs. av 89,8 procent av kommunerna. Frågor som gäller småbarnspedagogik besvarades av 270 kommuner, dvs. 91,8 procent av alla kommuner. Svarsprocenten var hög och resultaten kan anses vara representativa. Om kommunerna fortsätter besvara enkäten aktivt varje vecka, kan den i det rådande läget ge värdefull information som stöd för ledningen och beslutsfattarna.

Mer information:

Regionförvaltningsverket:

Mari Kyllönen, överinspektör för undervisningsväsendet, tfn 0295 018 664
Anu Liljeström, överinspektör, tfn 0295 016 224
Thomas Sundell, jurist, tfn 0295 018 620 [email protected]

Undervisnings- och kulturministeriet:

Heli Nederström, undervisningsråd, [email protected], tfn 0295 330 122
Mika Puukko, undervisningsråd, [email protected], tfn 0295 330 032

Enkätens svarsprocent samt småbarnspedagogikens och den grundläggande utbildningens deltagarprocent under vecka 17 (pdf)

Allmänbildande utbildning Li Andersson Småbarnspedagogik Utbildning