Hoppa till innehåll

Kontinuerligt lärande skapar en väg ut på arbetsmarknaden coronakrisen omvandlat

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 17.2.2021 11.37 | Publicerad på svenska 19.2.2021 kl. 13.48
Pressmeddelande
#JatkuvaOppiminen.

Undervisnings- och kulturministeriet sätter fart på kontinuerligt lärande genom nya understöd på närmare 20 miljoner euro. Uppdaterad och ny kompetens ett svar på omvälvningarna i arbetslivet, som påskyndats  ytterligare av coronakrisen. Regeringen fattade beslut om tilläggsfinansiering för  kompetenslyft hos personer i arbetsför ålder fattades i den fjärde tilläggsbudgeten i fjol. Redan tidigare på sommaren beviljade ministeriet närmare 40 miljoner euro för projekt och försök som stöder kontinuerligt lärande.

Syftet med reformen av kontinuerligt lärande är att hjälpa personer att utveckla sin kompetens, förbättra tillgången på kompetent arbetskraft och stödja sysselsättningen. Undervisnings- och kulturministeriet beviljade sammanlagt 19,8 miljoner euro i understöd till 79 projekt som bidrar till reformen av kontinuerligt lärande. Projekten ska svara på omvälvningarna i arbetslivet, underlätta återhämtningen från coronakrisen och stödja tillgången på kompetent arbetskraft i regionerna. 

För att svara på  kompetensbehoven i arbetslivet genomförs kortvariga utbildningar, för vilka ministeriet  beviljade sammanlagt 8,9 miljoner euro i understöd. Genom kortvariga utbildningar åtgärdas i synnerhet bristen på kompetent arbetskraft i it- och teknikbranschen. Dessutom beviljades understöd för utbildningar som gällde ”grön omställning” till en klimatmässigt hållbar strukturomvandling samt utnyttjande av digitalisering, artificiell intelligens och robotteknik. 

För att öka deltagandet inom så kallade underrepresenterade grupper inom vilka deltagandet utbildning är lägre, beviljades 8,2 miljoner euro. Med hjälp av anslaget utvecklas och genomförs bland annat  genom att ta kontakt som handleder till service, studier som främjar arbets- och studiefärdigheter samt stödåtgärder inom utbildning.

Sysselsättningsförsök på kommunnivå stöds med 2,7 miljoner euro. Inom ramen för 17 av projekten ordnar man studier som stöder sysselsättningen och bidrar till smidigare service och flexiblare sysselsättning.  Finansiering beviljades i synnerhet för nya och expanderande områden för försök på kommunnivå. 

Bland ansökningarna som beviljades understöd fanns 31 anordnare av yrkesutbildning, 28 högskolor och 20 läroanstalter för fritt bildningsarbete. Besluten om understöd fattas efter en bedömning av projektansökningarna som görs av undervisnings- och kulturministeriet samt arbets- och näringsministeriet. Vid bedömningen hördes också närings-, trafik - och miljöcentralerna. 

De parlamentariska riktlinjerna som styr reformen av kontinuerligt lärande blev klara i december 2020. I början av året bereds en mer detaljerad plan för hur genomförandet av reformen ska framskrida. Med hjälp av indikatorer följer man upp utvecklingen av fenomen som hänför sig till kontinuerligt lärande och utvärderar genomförandet av reformerna.

Mer information:
planeringschef Kirsi Heinivirta, tfn 0295 330136
specialsakkunnig Saara Ikkelä, tfn 0295 330109
yrkesutbildning: konsultative tjänstemannen Ville Heinonen, tfn 0295 330 105, undervisningsrådet Tiina Polo, tfn 0295 330022  
högskolorna: undervisningsrådet Päivi Bosquet,  tfn 0295 330 375
undervisningsrådet Sanna Hirsivaara, tfn 0295 330, undervisningsrådet Kaisu Piiroinen, tfn 0295 330359
 fritt bildningsarbete: undervisningsrådet Annika Bussman, tfn 0295 330407

Allmänbildande utbildning Högskoleutbildning och forskning Utbildning Yrkesutbildning