Hoppa till innehåll

Start för en reform av kontinuerligt lärande - målet att underlätta bristen på kompetent arbetskraft och göra det enklare att uppdatera sitt kunnande

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 25.9.2019 12.31 | Publicerad på svenska 25.9.2019 kl. 18.21
Pressmeddelande

Reformen av kontinuerligt lärande med fokus på kompetensutvecklingen hos personer i arbetsför ålder kör igång. Reformen är ett svar på behovet av fortbildning som omvälvningarna i arbetslivet ger upphov till och ska också erbjuda lösningar på hur arbete och studier kan kombineras. Genomförandet av den omfattande reformen ska fortgå utöver denna regerings mandatperiod.

Reformen av det kontinuerliga lärandet bereds av en parlamentarisk grupp, som omfattar alla riksdagspartier. I uppföljningsgruppen ingår representanter för arbetsmarknadsorganisationerna, utbildningsanordnarna samt andra relevanta organisationer och ministerier. Grupperna har till uppgift att utarbeta förslag angående kontinuerligt lärande i syfte att genomföra reformen.

- Kompetenskraven ökar just nu i snabb takt i flera branscher. Samtidigt finns det en anmärkningsvärd brist på kompetent arbetskraft i så gott som alla branscher. Den bästa sysselsättningspolitiken i ett land som vårt är att satsa på utbildning och kompetens, säger undervisningsminister Li Andersson.

Riktlinjerna för kontinuerligt lärande blir klara i slutet av 2020. Riktlinjerna kommer bland annat att innehålla en granskning av utbudet och finansieringen av utbildning, erkännande av kunnande och utkomsten under studietiden.

- Som det ser ut just nu är en hel del pusslande för den som vill höja sin kompetens i vuxen ålder, och så borde det ju inte få vara. Hundratusentals människor i arbetsför ålder har stora brister i fråga om läskunnighet, räknefärdigheter och it-kunnande. Det är klart att det måste bli enklare att uppdatera sina kunskaper, framhåller undervisningsminister Li Andersson.

- För närvarande ackumuleras vuxenstudierna i hög grad hos dem som redan har en hög utbildningsnivå. Jag tycker det är viktigt att också lågutbildade och människor som befinner sig i en svagare ställning på arbetsmarknaden skulle hitta fram till det kontinuerliga lärandet. Ett sätt vore att stöda sysselsättningen genom att göra det lättare att få arbetslöshetsunderstöd för studier, säger minister Andersson.

Gemensamma riktlinjer för den omfattande reformen

Enligt regeringsprogrammet svarar kontinuerligt lärande på behovet av att utveckla det egna kunnandet i olika skeden av livet och arbetskarriären.  En annan förutsättning för att höja sysselsättningsgraden är tillgång på kompetent arbetskraft.

De metoder regeringen avser att använda sig av är bland annat att öka antalet examensinriktade fortbildningar, kompletterande utbildningar och specialiseringsutbildningar för dem som är i arbetslivet, att utveckla läroavtalsutbildningen som en väg till omskolning eller vuxenutbildning samt att skapa flexibla möjligheter till högskolestudier. Studieledigt och stödet för vuxenstudier utvecklas och  de arbetslösas möjligheter att studera vid sidan om jobbsökande förbättras.

Utbildningssystemet samt finansieringen och styrningen av det utvecklas, så att det stöder lärande inom arbetslivet på ett bättre sätt. Avsikten är att komma överens om gemensamma principer för erkännande av kunnande som förvärvats någon annanstans än inom utbildning. Därtill skapas nya handledande tjänster för livslångt lärande för att stödja det kontinuerliga lärandet också för de grupper som är underrepresenterade inom vuxenutbildning så att de söker sig dit. Prognoserna för sturkturomvandlingar som påverkar behovet av arbetskraft och kompetens utvecklas, och de anställdas kunnande och sysselsättning förbättras genom ett omställningsskydd.

I beredningen av riktlinjerna utnyttjas forskning inom respektive bransch. Undervisnings- och kulturministeriet ser gärna att intressegrupper och aktörer på området deltar i beredningen på bred front.

Inom statsrådet leds reformen av ministerarbetsgruppen för kunnande, bildning och innovationer och den ska också behandlas inom ministerarbetsgruppen för främjande av sysselsättningen.

Mer information: planeringschef Kirsi Heinivirta, tfn 0295 330 136