Hoppa till innehåll

Identifieringen och erkännandet av kunnande som förvärvats inom grundläggande konstundervisning utreds

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 13.9.2021 14.11 | Publicerad på svenska 13.9.2021 kl. 16.16
Nyhet

Undervisnings- och kulturministeriet har tillsatt politices kandidat Anni Valajärvi till utredare för att utreda främjandet av identifieringen och erkännandet av kunnande som förvärvats inom den grundläggande konstundervisningen.

Under hösten sammanställer ministeriet genom en enkät en kunskapsbas om de studieförvaltningssystem som används vid läroanstalter för fritt bildningsarbete, om dataöverföringar till informationsresursen Koski och om huvudmännens intresse för att börja överföra uppgifter till informationsresursen i fråga. Utredaren har till uppgift att utnyttja de erhållna uppgifterna vid utarbetandet av utredningen.

I utredningen ska hela fältet för grundläggande konstundervisning granskas. I utredningen utreds förutsättningarna för den grundläggande konstundervisningen att ansluta sig till informationsresursen Koski, det samarbete som läroanstalterna för grundläggande konstundervisning har med gymnasierna vid genomförandet av gymnasiediplom samt praxis för identifiering och erkännande av grundläggande konstundervisningsstudier i gymnasierna. 
Till uppgifterna hör vidare att utarbeta eventuella förslag om vilka reformer och fortsatta åtgärder som kan vidtas för att stärka identifieringen och erkännandet av kunnandet inom den grundläggande konstundervisningen.

Bakgrund

Våren 2021 lämnade regeringen en utbildningspolitisk redogörelse till riksdagen. Ett av målen i den utbildningspolitiska redogörelsen är att stödja konst- och kulturfostran och -undervisning samt grundläggande konstundervisning. Som en åtgärd har man antecknat följande: ”Kunskapsbasen för den grundläggande konstundervisningen stärks, pedagogiken utvecklas och identifieringen och erkännandet av kunnande som förvärvats inom den grundläggande konstundervisningen främjas.”

Integreringen av den grundläggande konstundervisningen i den nationella informationsresursen för studieprestationer och examensuppgifter (Koski) skulle förverkliga målet att utvidga kompetensbaseringen till hela utbildningssystemet och främja kontinuerligt lärande utgående från den studerandes behov.

År 2021 omfattas 139 läroanstalter/utbildningsanordnare av statsandel per undervisningstimme för grundläggande konstundervisning. Även i en del läroanstalter för fritt bildningsarbete är det möjligt att studera grundläggande konstundervisning. Utöver ovan nämnda ges grundläggande konstundervisning också vid läroanstalter som inte omfattas av statsandel per undervisningstimme. Inom den grundläggande konstundervisningen studerar ca 128 000 elever, av vilka cirka 10 000 är vuxna.

Avsikten är att utredningen ska vara klar i november.

Du kan studera enkäten här  

Mer information: kulturrådet Hanna Koskimies, tfn 0295 330 048

Informationsresursen Koski (Utbildningsstyrelsen)