Hoppa till innehåll

Högskolornas utbildningsansvar utvidgas

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 10.1.2022 11.36 | Publicerad på svenska 10.1.2022 kl. 13.57
Pressmeddelande

Forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen har beslutat om flera utvidgningar av universitetens och yrkeshögskolornas utbildningsansvar. Utbildningsansvaret anger vilka examina som kan avläggas vid en högskola.

Många av samhällets behov möts och de ungas möjligheter till utbildning blir bättre genom att nya utbildningsansvar beviljas i stor utsträckning. Utifrån beredningen vid undervisnings- och kulturministeriet föreslås att utbildningsansvaret utvidgas vid sex universitet och nio yrkeshögskolor.

– Utbildning är en superkraft för såväl individen, regionerna som hela Finland. Utvidgningen av högskoleutbildningen är av stor betydelse för samhället, säger forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen.

– Högskoleutbildningen utvidgas exceptionellt mycket nu. Genom de här besluten får de unga bättre möjligheter till utbildning, bristen på yrkeskunniga personer åtgärdas i olika regioner och branscher, och högskolorna får en starkare positiv inverkan på den regionala utvecklingen, fortsätter minister Kurvinen.

Vid högskolorna innebär de nya utbildningsansvaren att kompetensbasen utvidgas, att man på lång sikt förbinder sig att utveckla utbildningen och forskningen inom utvalda områden samt att det öppnas möjligheter till nationellt och internationellt samarbete. Avsikten är att utbildningarna enligt de nya utbildningsansvaren ska inledas under 2023.

Utvidgningen av högskoleutbildningen innebär att inte bara utbildningsansvaret ökar, utan också att antalet nybörjarplatser blir fler. För att höja utbildnings- och kompetensnivån har antalet nybörjarplatser vid universiteten och yrkeshögskolorna ökats med sammanlagt cirka 10 000 åren 2020–2022. I slutet av 2022 beslutade minister Kurvinen dessutom att det ska skapas cirka 2 300 nya nybörjarplatser för högskoleutbildning runt om i Finland. För att möta bristen på kompetens har högskolorna också ökat undervisningssamarbetet.

De offentliggjorda ändringarna i utbildningsansvaret kräver inga lagändringar. Utbildningsansvaren beviljas genom ändringar i statsrådets och undervisnings- och kulturministeriets förordningar om utbildningsansvar samt yrkeshögskolornas tillstånd. Statsrådet beslutar vid sitt allmänna sammanträde torsdagen den 13 januari 2022 om nya ändringar i förordningen om universitetens examensrätt samt om ändringar i tillstånden för yrkeshögskolornas utbildningsansvar. Undervisnings- och kulturministeriet utfärdar en förordning om universitetens närmare branschspecifika utbildningsansvar.

Tillägg 13.1.2022 kl. 14: Statsrådet godkände under sitt sammanträde den 13 januari förslagen om högskolornas utvidgade utbildningsansvar. Beslutsmaterialen finns tillgängliga på statsrådets webbplats.

Mer information:

  • Jirka Hakala, specialmedarbetare, tfn 050 478 0726
  • Atte Jääskeläinen, överdirektör, tfn 0295 330309

Förslag till nytt utbildningsansvar för högskolorna från och med 2023

Universitet Utbildningsansvar Anmärkningar
Helsingin yliopisto magister i hälsovetenskaper, licentiat i hälsovetenskaper, doktor i hälsovetenskaper
 
Utbildningsansvaret gäller inte kandidat i hälsovetenskaper.
Östra Finlands universitet teknologie kandidat, diplomingenjör, teknologie licentiat, teknologie doktor (teknisk-naturvetenskapliga området)  
Lapplands universitet pedagogie kandidat, pedagogie magister, pedagogie licentiat, pedagogie doktor (specialpedagogik och speciallärarutbildning) Universitetet har utbildningsansvar för examina i fråga. Utvidgandet av utbildningsansvaret gäller specialpedagogiken och speciallärarutbildningen.
Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT

kandidat i samhällsvetenskaper, magister i samhällsvetenskaper, licentiat i samhällsvetenskaper, doktor i samhällsvetenskaper
förvaltningskandidat,
förvaltningsmagister,
förvaltningslicentiat
förvaltningsdoktor
politices kandidat
politices magister
politices licentiat
politices doktor

 
Åbo universitet teknologie kandidat, diplomingenjör, teknologie doktor (el- och automatiseringsteknik)
 
Universitetet har utbildningsansvar för examina i fråga, utvidgandet av utbildningsansvaret gäller el- och automationsteknik.
Åbo Akademi juris magister, magister i internationell och komparativ rätt, juris licentiat, juris doktor
 
Universitetet har ett utbildningsansvar för rättsnotarier.
Yrkeshögskola Utbildningsansvar
Jyväskylän yrkeshögskola yh-examen i teknik, byggmästare (YH)
 
Yrkeshögskolan Karelia-ammattikorkeakoulu

yh-examen i teknik, ingenjör (YH), informations- och kommunikationsteknik

yh-examen inom social- och hälsovården, ergoterapeut (YH)

Yrkeshögskolan LAB yh-examen inom teknik, ingenjör (YH), el- och automationsteknik
 
Yrkeshögskolan Laurea yh-examen inom social- och hälsovården, rehabiliteringshandledare (YH)
 
Satakunta yrkeshögskola yh-examen i teknik, ingenjör (YH), informations- och kommunikationsteknik
 
Yrkeshögskola Savonia yh-examen i företagsekonomi, tradenom (YH), informationsbehandling yh-examen i teknik, ingenjör (YH), produktionsekonomi
 
Tammerfors yrkeshöskola yh-examen inom social- och hälsovården, munhygienist (YH)
 
Åbo yrkeshögskola yh-examen inom teknik, ingenjör (YH), el- och automationsteknik
 
Yrkeshögskolan Novia yrkeshögskoleexamen inom teknik, Ingenjör (YH), informations- och kommunikationsteknik
 
Antti Kurvinen Högskoleutbildning och forskning Utbildning