Hallituksen esitys OKM/2021/78

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.11.2021 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta

HE 214/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Hallitusneuvos Antti Randell, p. +358 295 330 173

Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. Esityksessä ehdotetaan korotettavaksi opintotukeen vaikuttavia opiskelijan omia tulorajoja määräaikaisesti 25 prosentilla vuodeksi 2022. Lisäksi liikaa maksetun tuen takaisinperintää koskevassa säännöksessä tarkoitettuja euromääriä, jotka huomioidaan opiskelijan vuositulon ylittäessä vapaan tulon määrän vuonna 2022, ehdotetaan vastaavasti korotettavaksi 25 prosentilla. Tulorajojen korotus ehdotetaan tehtäväksi vuoden määräajaksi, joten tulorajoja ei poikkeuksellisesti tarkistettaisi yleisen ansiotasoindeksin muutoksen mukaisesti vuonna 2022. Esitys liittyy valtion vuoden 2022 täydentävään talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi opintotukilain muuttamisesta (RV)

Vaikutukset

Tulorajojen määräaikainen korottaminen edistäisi opiskelijoiden mahdollisuutta työskennellä opintojen ohessa nykyistä enemmän vuonna 2022 ilman, että se vaikuttaa opintotukeen vähentävästi. Tulorajojen korottaminen 25 prosentilla lieventäisi tarveharkintaa arviolta 38 000 opintotuen saajalla. Näistä uusia tuen saajia olisi arviolta 3 400. Ehdotettu tulorajojen korottaminen nostaisi tuellisen kuukauden tulorajan 696 eurosta 870 euroon ja tuettoman kuukauden tulorajan 2 078 eurosta 2 600 euroon. Esitys parantaisi niiden opiskelijoiden taloudellista tilannetta, joilla vuonna 2022 vuositulot ylittävät nykyiset vuositulorajat tai joiden ei tarvitse palauttaa tukea tulorajojen noustua. TALOUDELLISET VAIKUTUKSET: Ehdotettu tulorajojen korottaminen lisäisi valtion talousarvion momentin 29.70.55 (Opintoraha ja asumislisä) määrärahatarvetta vaiheittain vuosina 2022–2024. Vuonna 2022 määrärahatarpeen lisäys olisi arviolta 3,4 miljoonaa euroa, vuonna 2023 lisäys olisi arviolta 2,5 miljoonaa euroa ja vuonna 2024 lisäys olisi arviolta noin 8,1 miljoonaa euroa. Arvio vuoden 2022 määrärahatarpeen lisäyksestä perustuu arvioon uusien tukikuukausien määrästä, joka sisältää myös uudet tuensaajat. Vuosina 2023–2024 määrärahatarve kasvaa edelleen sen vuoksi, että vuositulorajojen nosto vähentää opintotuen vapaaehtoisia palautuksia ja takaisinperintöjä. Tulorajojen määräaikaisen korottamisen arvioidaan kasvattavan verotuloja vuonna 2022 noin 24,3 miljoonaa euroa. Opiskelijoiden omien tulojen kasvu vähentää yleisen asumistuen menoja, ja yleisen asumistuen menojen säästövaikutuksen arvioidaan olevan vuonna 2022 noin viisi miljoonaa euroa.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen