Hoppa till innehåll

Genom digitaliseringen främjas lika möjligheter att lära sig och utvecklas – gemensamma riktlinjer för att öka samarbetet

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 14.4.2023 13.58
Pressmeddelande

Finland vill vara en ledande utvecklare och användare av hållbar digitalisering inom fostran, undervisning och utbildning. På så sätt främjas lika möjligheter för alla att lära sig och utvecklas. Den 14 april publicerades gemensamma riktlinjer som visar vägen för digitaliseringen inom sektorn. 

Riktlinjerna gäller fram till 2027, och målet är att digitaliseringen främjar lika möjligheter till högklassigt lärande och kompetensutveckling. Systemen och tjänsterna bör vara av hög kvalitet och interoperabla. Den digitala miljön bör stödja samarbetet och den informationsbaserade utvecklingen.

– I visionen har vi, enligt förväntningarna, för första gången fastställt en gemensam riktning för digitaliseringen inom hela sektorn för fostran och utbildning, säger Kalervo Koskimies, specialsakkunnig vid undervisnings- och kulturministeriet. Riktlinjerna gör det också lättare för olika aktörer att ansluta sig till den gemensamma utvecklingen.

Informationsresurserna inom undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde tjänar styrningen av utbildningssystemet och det utbildningspolitiska beslutsfattandet. Interoperabiliteten i den digitala miljön säkerställs genom gemensamma principer och rekommendationer. 

– Det är viktigt att de digitala tjänsterna och den infrastruktur som stöder dem leds som en helhet. Prognostiseringen, styrningen och utvecklingen grundar sig på information, och för detta behöver vi en uppdaterad registerdatabas av hög kvalitet och smarta analyser.

Enligt Utbildningsstyrelsens generaldirektör Minna Kelhä har det redan gjorts många goda insatser för digitaliseringen inom olika skolsektorer.

– Vi vill att de digitala tjänsterna och innehållen för undervisning och lärande är högklassiga och trygga. Målet är att alla ska kunna utveckla sin digitala kompetens kontinuerligt under hela lärstigen. Också personalens pedagogiska och digitala kompetens bör utvecklas. Genom digitaliseringen kan utbudet av undervisning och utbildning göras mångsidigare och tillgängligheten förbättras, vilket ökar valmöjligheterna för de studerande och minskar den regionala ojämlikheten. 

Digitala lösningar för undervisning och lärande fortsätter att utvecklas i samarbete

Riktlinjerna för digitaliseringen stöder uppnåendet av de mål som anges i den utbildningspolitiska redogörelsen, i redogörelsen om den digitala kompassen och i andra strategiska dokument. 

– Riktlinjerna omsätts i praktiken när vi fortsätter att utarbeta mer detaljerade färdplaner i samarbete med olika aktörer, konstaterar Minna Kelhä. Förhoppningen är att många olika aktörer deltar i utvecklingsarbetet.

Inom undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde används redan flera gemensamma digitala tjänster inom fostran och utbildning. Till dessa hör till exempel tjänsterna för ansökan till utbildning och studerandeantagning, informationsresurserna inom småbarnspedagogik, undervisning och utbildning, högskolornas datalager, uppföljnings- och tillsynstjänsten för läroplikten samt tjänsten för utlämnande av studie- och examensuppgifter. Därtill finns också tjänsten eGrunder som omfattar grunderna för alla läroplaner, examina och utbildningar, undervisningsförvaltningens gemensamma statistiktjänst och en centraliserad inloggningstjänst för utbildningsaktörerna. 

Mer information:
Kalervo Koskimies, specialsakkunnig, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330 176, [email protected]
Paula Merikko, direktör, Utbildningsstyrelsen, 0295 331783, [email protected]

Allmänbildande utbildning Högskoleutbildning och forskning Utbildning Yrkesutbildning