Hoppa till innehåll

Högskoleutbildningens digitala servicemiljö och utveckling av den högskolepedagogiska kompetens och styrningskompetens

Avustus

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Marin ”ska högskolesystemet utvecklas till en plattform för studerande och för kontinuerligt lärande. Studerande med olika status – examensstuderande, studerande för livslångt lärande och personer som saknar studieplats – bör kunna välja studier på ett flexibelt sätt bland utbudet vid alla finländska högskolor, oberoende av organisationsgränser och geografiska begränsningar.” Förfarandet med en gemensam plattform förutsätter samordnad utveckling av en gemensam servicehelhet.

Unifi och Arene har utarbetat en gemensam vision för utvecklandet av en digital servicemiljö för högskolorna. Betydelsen av de digitala lösningarna i högskolornas verksamhet har accentuerats ytterligare i och med coronaepidemin. Den gemensamma visionen svarar mot de mål i regeringsprogrammet som gäller att utveckla högskolesystemet till en plattform för studerande och för kontinuerligt lärande. För de studerande öppnar digitaliseringen sådana studievägar spm är oberoende av tid, plats och status.  Viktigt är också att alla har tillgång till dem.  Förfarandet med en gemensam plattform förutsätter samordnad utveckling av en gemensam servicehelhet. Verksamhetsmodellen grundar sig på informationsdelning. Syftet med utvecklingen av de digitala inlärningsmiljöerna för högskolorna är att öppna de nationella informationsresurserna för individen och samhället så att man kan utveckla pedagogiken och reformera högskolornas verksamhet.  

Målet för genomförandet av den vision för en digital miljö som understödet ska användas för är att Finland ska bli en föregångare i fråga om flexibelt studerande och att vårt lands internationella konkurrenskraft ska öka avsevärt genom den verksamhetsmodell som utvecklas för att stödja vår roll som föregångarland på global nivå.

Genom att utveckla den högskolepedagogiska kompetensen och styrningskompetensen stöder man de nationella och internationella nätverk som främjar personalens kunnande.  Målet är att största delen av högskolornas personal ska ha utvecklat sin högskolepedagogiska kompetens, pedagogiska ledarförmåga och studiehandledning samt sitt kunnande i fråga om välbefinnande. Det utvecklingsarbete som inleds genom understödet stöder kunnandet, färdigheterna och välbefinnandet i högskolegemenskaper vid övergången till den digitala verksamhetskulturen. 

Ansökningstiden börjar 20.5.2020 och går ut 15.9.2020 kl. 16.15.

Vid denna ansökningsomgång kan det specialunderstöd som beviljas för verksamhet enligt ändamålet omfatta högst 20 miljoner euro. Avsikten är att fatta besluten i oktober 2020. De sökande får ett skriftligt besked om beslutet.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: Statsunderstödslagen (688/2001).

Ytterligare information

Direktör
Birgitta Vuorinen
tfn 0295 330 335
e-postadress: [email protected]

Stöd i tekniska frågor som gäller e-tjänsten kan begäras på adressen [email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd.