Hoppa till innehåll

Första heltäckande utredningen om den svenskspråkiga utbildningen

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 11.3.2021 10.01
Pressmeddelande
Foto: Katarina Koch

Gun Oker-Blom, som tillsatts som utredningsperson av undervisnings- och kulturministeriet, har utrett den svenskspråkiga småbarnspedagogikens och utbildningens nuläge och utvecklingsbehov. Utredaren överräckte sin rapport till undervisningsminister Jussi Saramo och statssekreterare Tuomo Puumala torsdagen den 11 mars.

Enligt utredningen bör den svenskspråkiga utbildningen utvecklas enligt framtidens krav, parallellt med den finskspråkiga utbildningen. Den ledande principen är att den svenskspråkiga utbildningen ska vara av hög kvalitet och på ett likvärdigt sätt vara tillgänglig under hela utbildningsvägen, från småbarnspedagogiken till högre utbildning.

I utredningen fäster man också uppmärksamhet vid utbildningsutbudet. Det finns inte tillräckligt med svenskspråkig utbildning inom alla branscher där det är brist på kompetent arbetskraft. Till exempel inom småbarnspedagogiken är situationen ännu mer utmanande än på den finskspråkiga sidan. I utredningen föreslår man också att man inom nationella och internationella undersökningar samlar in data och särskilt analyserar information som gäller den svenskspråkiga utbildningen. Ett åtgärdsförslag är att förbättra det nationella samordnandet. 

Enligt utredningen bildar modersmålet och undervisningsspråket grunden för den svenskspråkiga utbildningen. En av den svenskspråkiga utbildningsvägens uppgifter är att säkra den språkliga utvecklingen hos svenskspråkiga, hos tvåspråkiga personer som har både finska och svenska som modersmål samt hos flerspråkiga barn och unga under hela utbildningsvägen. God språkfärdighet ger barn, unga och vuxna tillräcklig beredskap för studier, fortsatta studier och för arbetslivet. Undervisningsspråket behöver kontinuerligt stöd, eftersom omgivningen och språkkontexten i huvudsak är finskspråkig.

I utredningen om den svenskspråkiga utbildningen granskades flera olika utvecklingsområden inom utbildningen. Dessa var bl.a. tillgång och tillgänglighet i fråga om utbildning, utbildningspersonal, utveckling av kompetens och kontinuerlig utbildning, läromedel samt utbildningsstigar för barn och unga med invandrarbakgrund. 

-Jag är tacksam över att jag fick det intressanta uppdraget  att göra en utredning om den svenskspråkiga utbildningen och jag hoppas att de föreslagna åtgärderna blir verklighet steg för steg då man utvecklar utbildningen i framtiden. Det är viktigt att den svenskspråkiga utbildningsvägen granskas som en egen helhet och att man även beaktar regionala särdrag, säger utredaren Gun Oker-Blom

-Jag är glad över att höra att den svenskspråkiga utbildningen över lag fungerar bra.  Det finns ändå vissa tydliga glapp och problempunkter i systemet, och med tanke på likvärdigheten är det viktigt att åtgärda dessa. Till exempel tillgången till svenskspråkiga läromedel måste bli bättre, säger undervisningsminister Jussi Saramo.

 -För att vi ska kunna prognostisera och fatta beslut som grundar sig på forskning om utvecklandet av hela den svenskspråkiga utbildningsvägen, är det oerhört viktigt med data och forskningsresultat om svenskspråkig utbildning. I utredningen lyfts även högskolornas utbildnings- och forskningssamarbete fram. Där ser jag många möjligheter. Det nordiska samarbetet har också en central roll i utvecklandet av den svenskspråkiga utbildningen, säger forsknings- och kulturminister Annika Saarikko.

För utredningen samlade man ihop mångsidiga lägesbeskrivningar och material genom forskning, intervjuer, höranden, webbenkäter och webbseminarier. En bred uppföljningsgrupp stödde även arbetet.

Utredningsarbetet initierades i enlighet med regeringsprogrammet för att stärka den utbildningsmässiga jämlikheten och för att minska inlärningsskillnaderna. Regeringen ville ha en helhetsbild av den svenskspråkiga utbildningen och utreda de särskilda utmaningarna för att svenskspråkiga elever och studerande ska ha likvärdiga möjligheter till utbildning under hela studerandetiden. Det är första gången en utredning som täcker hela det svenskspråkiga utbildningssystemet har gjorts.

Mer information:

  • Gun Oker-Blom, utredningsperson, [email protected], tfn 050 3725053
  • Mona Forsskåhl, styrgruppens ordförande, mona.forsskå[email protected]
  • Ulla-Jill Karlsson, konsultativ tjänsteman, [email protected], tfn 0295330141 
  • Anna Mikander, undervisningsråd, [email protected], tfn 0295330213 
  • Sanna Vahtivuori-Hänninen, specialsakkunnig, tfn 0295 533 0134

Den svenskspråkiga utbildningen i Finland: särdrag, utmaningar, utvecklingsbehov och förslag till åtgärder 

Broschyr ”Utredning om den svenskspråkiga utbildningen i Finland”
 

Allmänbildande utbildning Annika Saarikko Högskoleutbildning och forskning Jussi Saramo Småbarnspedagogik Utbildning Yrkesutbildning