Hoppa till innehåll

Förnyad arbetsfördelning i statsunderstödsverksamheten för vissa sammanslutningar inom konst- och kultursektorn

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 19.6.2023 14.15
Nyhet

Arbetsfördelningen mellan undervisnings- och kulturministeriet, Centret för konstfrämjande och Museiverket inom statsunderstödsverksamheten inom konst- och kultursektorn utvecklas. Målet är att effektivisera understödssystemet och förtydliga ansvarsområdena.

Undervisnings- och kulturministeriet har sedan 2016 utvecklat statsunderstödsverksamhetens strategiska funktion. Det centrala målet med reformen är att ministeriet ska ansvara för de strategiska understöden medan ämbetsverken ska besluta om de operativa understöden.

Den nya arbetsfördelningen är följande: undervisnings- och kulturministeriet behandlar även i fortsättningen ansökningar om understöd från strategiskt viktiga sammanslutningar som utvecklar kulturbranschen och konstområdena på riksnivå (inklusive informationscentren) och från undervisningsorganisationer inom olika konstområden.

Centret för konstfrämjande och Museiverket behandlar ansökningar som gäller sammanslutningar som främjar hobbyverksamhet, internationella organisationers avdelningar i Finland och aktörer som kan jämställas med dessa organisationer samt andra sammanslutningar som kan ansöka om understöd, med beaktande av en effektiv användning av anslaget.

I budgetförfarandet för 2024 överför undervisnings- och kulturministeriet 1 333 000 euro till Centret för konstfrämjande, med vilket man understödde verksamheten för 30 sammanslutningar under 2023. Dessutom överförs uppskattningsvis 319 000 euro till Museiverket, med vilket man understödde verksamheten för 13 sammanslutningar under 2023. För 2024 planeras en lika stor procentuell nedskärning i anslagen som i fråga om de verksamhetsunderstöd till sammanslutningar som undervisnings- och kulturministeriet beslutar om.

De ovannämnda sammanslutningar som fick understöd från undervisnings- och kulturministeriet för 2023 ska ansöka om understöd för sin verksamhet för 2024 direkt från Centret för konstfrämjande eller Museiverket från de anslag som överförts till dem (pdf). 

Centret för konstfrämjande ordnar ett informationsmöte om ansökan om statsunderstöd den 28 augusti 2023. Museiverket ordnar ett motsvarande informationsmöte torsdagen den 7 september 2023 kl. 10–11.

Mer information om det understöd som beviljats av undervisnings- och kulturministeriet för 2023 och som utlyses hos Centret för konstfrämjande och Museiverket för 2024 ges av föredraganden för understödsbeslutet vid undervisnings- och kulturministeriet.

Mer information om ansökan om understöd och tidpunkten för ansökan hos Centret för konstfrämjande ges av Henri Terho, tfn 0295 330 901, [email protected]

Mer information om ansökan om understöd och tidpunkten för ansökan hos Museiverket ges av Risto Hakomäki, tfn 0295 336 385, [email protected]