Hoppa till innehåll

Flexibilitet i beviljandet av stöd för skolresor

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 26.11.2020 13.31
Pressmeddelande

Det föreslås en temporär ändring av lagen om stöd för skolresor. Enligt förslaget utökas lagen med en bestämmelse som gör villkoren för beviljande av stöd för skolresor mer flexibelt. Enligt förslaget ska det av en studerande som är berättigad till stöd för skolresor per kalendermånad krävas minst åtta sådana resor i vardera riktningen som berättigar till stöd för skolresor, om den studerandes antal dagliga skolresor har minskat på grund av ändrade undervisningsarrangemang till följd av covid-19-epidemin. Regeringen lämnade den 26 november en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för skolresor.

Det finns behov av mer flexibla villkor för beviljande av stöd för skolresor, ifall det bli vanligare med exceptionella undervisningsarrangemang på grund av arrangemang som hänför sig till distansundervisning och behovet av regelbundna resor mellan hemmet och läroanstalten minskar för sådana studerande som omfattas av stödet för skolresor, men skolresorna trots det föranleder kostnader.

Genom den föreslagna paragrafen görs beviljandet av stöd för skolresor och fortsatt utbetalning av stödet flexiblare i en situation där den studerande inte nödvändigtvis har ett tillräckligt antal skolresor som berättigar till stöd för skolresor under en vecka eller en kalendermånad eller de inte infaller under en sammanhängande tid på minst 18 dagar. Enligt den föreslagna paragrafen finns inga begränsningar för hur de resor som berättigar till stöd infaller under kalendermånaden. Enligt förslaget kan en studerande således beviljas stöd för skolresor på ett flexiblare sätt än för närvarande exempelvis om  undervisningen ordnas i läroanstaltens lokaler varannan vecka eller två dagar i veckan.

I övrigt motsvarar villkoren för beviljande av stöd för skolresor i förslaget nuläget. Villkor för att stöd för skolresor ska beviljas är därmed fortfarande att skolvägen är lång och att färdsättet är lämpligt. När dessa bestäms beaktas de regelbundna resekostnaderna per kalendermånad, den studerandes möjligheter att anlita kollektivtrafik samt huruvida studierna bedrivs i en följd.

Dessutom ska längden på den studerandes skolresa i ena riktningen fortfarande vara minst 10 kilometer, och de månatliga kostnaderna för skolresan överstiga 54 euro. Den studerande ska utnyttja kollektivtrafik eller skolskjuts som utbildningsanordnaren ordnar eller, om föreskrivna villkor uppfylls, något annat lämpligt eget färdsätt.

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt och gälla till utgången av läsåret 2020–2021, dvs. till den 31 juli 2021.

Mer information

Regeringsrådet Antti Randell, tfn 0295 330 173
Konsultativa tjänstemannen Virpi Hiltunen, tfn 0295 330 110

Mer om detta tema

Stöd för skolresor (FPA)