Hallituksen esitys OKM/2020/79

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.11.2020 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi koulumatkatukilain väliaikaisesta muuttamisesta

HE 236/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Antti Randell, Hallitusneuvos p.+35 8295330173
Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi koulumatkatukilakia väliaikaisesti covid-19-epidemiaan liittyvien rajoitusten ja niistä johtuvien poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen vuoksi. Opiskelijoiden koulumatkakustannusten tukemisen turvaamiseksi koulumatkatukilakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jolla joustavoitettaisiin väliaikaisesti koulumatkatuen myöntämisedellytyksiä. Koulumatkatukilakiin lisättäisiin väliaikaisesti uusi 3 b §, jolla mahdollistettaisiin voimassa olevan koulumatkatukilain 3 §:n 3 momentissa säädetyistä koulumatkojen määrää ja ajoittumista koskevista edellytyksistä poikkeaminen silloin, kun opiskelijan päivittäisten koulumatkojen määrä on vähentynyt covid-19-epidemiaan liittyvien opetusjärjestelyjen muutoksien vuoksi. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian ja olemaan voimassa 31.7.2021 saakka.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi koulumatkatukilain väliaikaisesta muuttamisesta
Vaikutukset
Ehdotettu väliaikainen säännös mahdollistaisi, että koulumatkatukea voitaisiin myöntää nykyistä joustavammin, jos opiskelijan päivittäisten koulumatkojen määrä on vähentynyt koronavirusepidemiasta johtuvien opetusjärjestelyjen vuoksi. Ehdotettu säännös turvaisi sen, ettei opiskelijoille seuraisi lisäkustannuksia, jos kodin ja oppilaitoksen välinen kulkeminen on epäsäännöllistä ja se johtuu koronavirusepidemiaan liittyvistä pitkittyneistä opetusjärjestelyjen muutoksista. Esitys ei lisää valtion koulumatkatukimenoja, koska koulumatkatukea saisivat kuitenkin vain ne opiskelijat, jotka olisivat muutoinkin saaneet tukea opiskeluolosuhteiden jatkuessa normaalitilanteen mukaisina.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen