Hoppa till innehåll

Behovsprövad finansiering för att utveckla möjligheterna för sjukskötare som avlagt sin examen utanför EU- och EES-området att komplettera sin kompetens så att de kan beviljas rätt till yrkesutövning

Avustus

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser behovsprövad finansiering för yrkeshögskolorna.

Finansieringen är avsett för att utveckla möjligheterna för sjukskötare som avlagt sin examen utanför EU- och EES-området att komplettera sin kompetens så att de kan beviljas rätt till yrkesutövning. Med hjälp av finansieringen ska riksomfattande verksamhet för komplettering av kompetensen utvecklas.

Ansökningstiden börjar den 13 oktober 2023 och löper ut den 17 november 2023 kl. 16.15.

Beslut fattas före utgången av 2023. Sökandena meddelas skriftligen om beslutet.

På understödet tillämpas följande lagar: yrkeshögskolelagen (932/2014).

Inom projektet ska riksomfattande och bestående verksamhet för komplettering av kompetensen utvecklas. Verksamheten ska inbegripa utvärdering av kompetensnivån, komplettering av den kompetens som behövs på individnivå samt säkerställande av de teoretiska och praktiska färdigheterna så att de motsvarar de färdigheter som krävs för uppgiften som sjukskötare i Finland. Verksamheten ska också inbegripa utvecklingsåtgärder som gör det lättare att hitta och få tillgång till kompetenskompletterande utbildning med hjälp av nationella digitala lösningar som redan existerar eller som håller på att utvecklas. Inom ramen för projektet ska det dessutom läggas fram ett förslag om bestående praxis för kompetenskomplettering som innebär att olika möjligheter till komplettering är tillgängliga i hela landet och utifrån behovet och kan utnyttjas såväl av enskilda individer som av privata och offentliga organisationer även när projektet har avslutats.

Inom projektet ska det utvecklas skalbara modeller för komplettering av kompetensen hos personer som fått behörighet som sjukskötare utanför EU- och EES-området. De modeller som utvecklas ska innehålla olika individuella genomförandealternativ, där obligatoriska utvecklingsobjekt är förhör och förberedande studier samt språkstudier. Även andra genomförandealternativ ska föreslås. Dessa kan vara till exempel yrkesprov och simuleringar samt andra individuella och flexibla sätt att komplettera kompetensen. Som en del av projektet ska det planeras språkutbildning som hör till kompetenskompletteringen och nödvändiga praktikmöjligheter. 

Till projektaktör väljs ett samprojekt för yrkeshögskolor, som ansvarar för att utveckla samordningen av modellerna för och genomförandet av kompetenskompletteringen. Aktören i fråga ska säkerställa att pilotförsök* med verksamheten kan genomföras på ett sådant sätt att olika möjligheter att komplettera kompetensen finns tillgängliga i hela landet och utifrån behovet. 

*) Pilotförsök med den verksamhet för kompetenskomplettering som utvecklas inom projektet och språkstudier i samband med den samt uppsökande och stödjande verksamhet kan finansieras med statsunderstöd via Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning. Detta statsunderstöd kan beviljas samma yrkeshögskola eller samprojekt för yrkeshögskolor som beviljas behovsprövad finansiering av undervisnings- och kulturministeriet för att utveckla verksamheten för kompetenskomplettering. Innan pilotförsök med hjälp av finansiering via Servicecentret kan inledas bör det i syfte att säkerställa ett ändamålsenligt genomförande föras en regelbunden och tillräcklig dialog med undervisnings- och kulturministeriet samt andra nödvändiga intressentgrupper om de verksamhetsmodeller och den metod för genomförande av verksamheten som utvecklats inom ramen för undervisnings- och kulturministeriets projekt. Utvecklingen och testningen av olika skeden kan inledas stegvis.

Länk till Servicecentrets webbplats
 

Ytterligare information

Undervisningsråd Kaisu Piiroinen, [email protected]
Undervisningsråd Katri Tervaspalo, [email protected]

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta: [email protected]