Hoppa till innehåll

Farokonventionen i kraft i Finland

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 3.11.2017 9.37
Nyhet
Farokonventionen är den mest omfattande och mångsidiga internationella kulturarvskonventionen hittills.

Riksdagen har godkänt ikraftsättandet av Farokonventionen och bestämmelserna som ingår i den. Farokonventionen betonar kulturarvet som en gemensam och värdefull resurs, dess mångformighet och betydelse som medel för hållbar ekonomisk utveckling. Internationellt trädde konventionen i kraft i juni 2011.

Konventionen har sitt ursprung i Europarådets ministerkommittés vilja att skapa en referensram som visar hurdana ekonomiska, sociala och kulturella möjligheter och resurser kulturarvet erbjuder. Konventionen har undertecknats av 22 länder och 17 länder har förbundit sig vid den.

Farokonventionen är en ramkonvention som sammanfattar många olika synpunkter och frågor som gäller kulturarv. Farokonventionen bygger på deklarationen om de mänskliga rättigheterna där rätten till kulturarv ingår i de kulturella rättigheterna. Enligt konventionen inverkar bevarandet och värdesättandet av kulturarvet positivt på livskvaliteten i vardagen.

De centrala målen i Farokonventionen handlar om att stärka kopplingen mellan kulturarvet, livskvaliteten, identiteten och den hållbara utvecklingen i samhället. I konventionen betonas kulturarvets betydelse som resurs, kulturarvets mångfald samt dess betydelse som resurs för den hållbara ekonomiska utvecklingen.

Konventionen bygger på deklarationen om de mänskliga rättigheterna där rätten till kulturarv ingår i de kulturella rättigheterna. En av konventionens centrala principer är att alla, ensamma eller kollektivt, ska ha rätt att dra fördel av kulturarvet och att berika det med sin egen insats. Rätten inbegriper en skyldighet att respektera andras kulturarv.

Genomförandet av konventionen beräknas främja sådana näringar som kan utnyttja kulturarvet. Exempelvis kulturturismen är en regional dragkraft som gynnar både ekonomin och sysselsättningen. Kulturarvsobjekten, som bl.a. består av museer, världsarvsobjekt och kulturhistoriska miljöer av stort värde, är viktiga resmål inom kulturturismen. Även vården av kulturarvet främjar sysselsättningen.

Mer information:
- överinspektör Mirva Mattila, tfn 02953 30269

På andra webbplatser