Hoppa till innehåll

Eurostudent VIII-översiktsartiklar utredde högskolestuderandenas tidsanvändning och erfarenheter av smidigheten i studierna

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 9.1.2023 14.03 | Publicerad på svenska 12.1.2023 kl. 8.10
Pressmeddelande

Den tid som högskolestuderande använder för att studera minskade under coronapandemin, särskilt i fråga om handledda studier. Studerandena uppger oftast brist på motivation som en faktor som fördröjer studierna. Uppgifterna framgår av två artiklar som baserar sig på den åttonde Eurostudent -datainsamlingen. Artiklarna har skrivits av experter vid Statistikcentralen och bidrar till Eurostudent-helheten, som kompletteras med såväl en internationell rapport, en nationell rapport och olika forskningsartiklar under 2023.

Våren 2022 kartlade Statistikcentralen genom Eurostudent-studerandeundersökningen högskolestuderandenas levnadsförhållanden, studier, rörlighet, sociala bakgrund och utkomst. I undersökningen deltog 6 300 högskolestuderande från Finland.

Antalet studietimmar per vecka har minskat

Joona Mäkelä granskar i sin artikel högskolestuderandenas tidsanvändning under 2022 och ändringar i tidsanvändningen under coronapandemin. Högskolestuderandena bedömer att coronapandemin hade en negativ inverkan på olika delområden inom studierna. Särskilt negativt upplevs pandemin ha inverkat på kontakten med studiekamrater, studiemotivationen och undervisningens kvalitet. Utbildningsområdet och livssituationen påverkar dock hur positivt eller negativt en studerande upplever pandemin.

Antalet timmar per vecka som högskolestuderande använder för att studera har minskat med 2,6 timmar sedan 2019. I synnerhet när det gäller handledda studier använder man mindre tid år 2022 än år 2019. Samtidigt har det genomsnittliga antalet veckotimmar som de studerande använder för att arbeta ökat med 1,7 timmar sedan 2019. Faktorer som påverkar tidsanvändningen är utbildningssektorn, studiernas skede och utbildningsområdet samt om studierna avläggs vid ett universitet eller en yrkeshögskola.

Högskolestuderandena är ungefär lika nöjda med tidsanvändningen som år 2019. Majoriteten av de studerande är nöjda med den tid som de använder för både förvärvsarbete och handledda studier. De studerande är mindre nöja med den tid som de använder för självständiga studier, eftersom sammanlagt 61 procent av dem vill ändra sin tidsanvändning när det gäller självständiga studier.

Högskolestuderandenas tidsanvändning och covid-19-pandemin

Brist på motivation fördröjer studierna

Sara Koivuranta undersöker i sin artikel hur smidiga och tillgängliga studierna upplevs vara hos högskolestuderande i olika livssituationer och med olika bakgrund. Artikeln fokuserar på fyra grupper som avlägger högskoleexamen: studerande som har familj, internationella examensstuderande, studerande med partiell studieförmåga och studerande med låg socioekonomisk bakgrund.

År 2022 har bristande studiemotivation blivit en av de största fördröjande faktorerna i nästan alla granskningsgrupper och för den genomsnittliga erfarenheten hos samtliga studerande. Studiernas svårighetsgrad anges som den näst eller tredje vanligaste bromsklossen i alla granskningsgrupper.

Studerandena i de olika granskningsgrupperna är relativt nöjda med undervisningen och sitt utbildningsprogram. I genomsnitt känner sig granskningsgrupperna ganska delaktiga i högskolesamfundet, men nätverken med andra medstuderande är inte särskilt omfattande.

Kvinnor med partiell studieförmåga har rapporterat klart mest erfarenheter av upprepad diskriminering. Också studerande med låg socioekonomisk bakgrund och internationella studerande upplever upprepad diskriminering i samband med studierna. Granskningsgrupperna har upplevt mycket lite diskriminering från undervisningspersonalens sida.

Erfarenheter av studiernas smidighet och tillgänglighet

Undervisnings- och kulturministeriet öppnar i början av 2023 Eurostudent VIII-materialet för vidare forskningsanvändning genom en öppen inbjudan, där forskare ombeds tillhandahålla forskningsartiklar om särskilt utvalda teman utgående från materialet.

Mer information:

  • Joona Mäkelä, överaktuarie, Statistikcentralen, tfn 0295 513836
  • Sara Koivuranta, överaktuarie, Statistikcentralen, tfn 0295 513837
  • Kaisu Piiroinen, undervisningsråd, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330 359