Hyppää sisältöön

Eurostudent VIII -katsausartikkeleissa selvitettiin korkeakouluopiskelijoiden ajankäyttöä ja kokemuksia opintojen sujuvuudesta

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 9.1.2023 14.03
Tiedote

Korkeakouluopiskelijoiden opiskeluun käytetty aika väheni koronapandemian aikana erityisesti ohjatun opiskelun osalta. Opintoja hidastavaksi tekijäksi opiskelijat mainitsevat useimmin motivaation puutteen. Tiedot ilmenevät kahdesta artikkelista, jotka perustuvat kahdeksanteen Eurostudent-tiedonkeruuseen. Tilastokeskuksen asiantuntijoiden kirjoittamat artikkelit täydentävät osaltaan Eurostudent-kokonaisuutta, joka täydentyy kansainvälisen raportin lisäksi kansallisella raportilla sekä tutkijoiden tutkimusartikkeleilla vuoden 2023 aikana.

Tilastokeskus kartoitti keväällä 2022 Eurostudent-opiskelijatutkimuksella korkeakouluopiskelijoiden elinoloja, opiskelua, liikkuvuutta, sosiaalista taustaa ja toimeentuloa. Tutkimukseen vastasi Suomesta 6 300 korkeakouluopiskelijaa.

Opiskeluun käytetty viikkotuntimäärä vähentynyt

Joona Mäkelän artikkelissa tarkastellaan korkeakouluopiskelijoiden ajankäyttöä vuonna 2022 sekä muutoksia ajankäytössä koronapandemian aikana. Korkeakouluopiskelijat arvioivat koronapandemian vaikuttaneen kielteisesti opiskelun eri osa-alueisiin. Erityisen kielteisesti pandemian koetaan vaikuttaneen yhteydenpitoon kanssaopiskelijoihin, opiskelumotivaatioon sekä opetuksen laatuun. Koulutusalat ja elämäntilanteet vaikuttavat kuitenkin siihen, miten myönteiseksi tai kielteiseksi opiskelija kokee pandemian.

Korkeakouluopiskelijoiden opiskeluun käytetty viikkotuntimäärä on vähentynyt 2,6 tuntia vuodesta 2019. Erityisesti ohjattuun opiskeluun käytetään vuonna 2022 vähemmän aikaa kuin vuonna 2019. Samalla opiskelijoiden työssäkäyntiin käyttämä keskimääräinen viikkotuntimäärä on noussut 1,7 tuntia vuodesta 2019. Ajankäyttöön vaikuttavia tekijöitä ovat koulutussektori, opintojen vaihe, koulutusala sekä se, opiskeleeko koulutusalaa yliopistossa vai ammattikorkeakoulussa.

Korkeakouluopiskelijoiden tyytyväisyys ajankäyttöön on säilynyt varsin samalla tasolla vuoteen 2019 verrattuna. Enemmistö opiskelijoista on tyytyväisiä sekä ansiotyöhön että ohjattuun opiskeluun käyttämäänsä aikaan. Omatoimiseen opiskeluun käytettyyn aikaan ollaan tyytymättömämpiä, sillä yhteensä 61 prosenttia opiskelijoista haluaisi muuttaa omatoimisen opiskelun ajankäyttöään.

Korkeakouluopiskelijoiden ajankäyttö ja Covid-19-pandemia

Motivaation puute hidastaa opintoja

Sara Koivuranta tarkastelee artikkelissaan korkeakouluopiskelijoiden kokemuksia opintojen sujuvuudesta ja saavutettavuudesta eri elämäntilanteissa ja taustoissa. Artikkelissa keskitytään neljään korkeakoulututkintoa suorittavaan ryhmään: perheelliset, kansainväliset tutkinto-opiskelijat, osaopiskelukykyiset sekä matalasta sosioekonomisesta taustasta tulevat opiskelijat.

Opiskelumotivaation puute on noussut yhdeksi keskeisimmäksi hidastustekijäksi vuonna 2022 lähes kaikissa tarkasteluryhmissä sekä kaikkien opiskelijoiden keskimääräisessä kokemuksessa. Opintojen vaativuus mainitaan toiseksi tai kolmanneksi yleisimpänä hidastustekijänä kaikissa tarkasteluryhmissä.

Opiskelijat mainituissa tarkasteluryhmissä ovat suhteellisen tyytyväisiä opetukseen ja koulutusohjelmaansa. Keskimäärin tarkasteluryhmät kokevat kuuluvansa korkeakouluyhteisöön melko hyvin, mutta opiskelijoiden kanssaopiskelijaverkostot eivät ole kovin laajoja.

Osaopiskelukykyiset naiset ovat raportoineet selvästi eniten toistuvan syrjinnän kokemuksia
Myös matalasta sosioekonomisesta taustasta tulevat ja kansainväliset opiskelijat kokevat toistuvaa syrjintää opintojen yhteydessä. Tarkasteluryhmät ovat kokeneet syrjintää opetushenkilöstön taholta hyvin vähän.

Opintojen sujuvuuden ja saavutettavuuden kokemukset

Opetus- ja kulttuuriministeriö avaa alkuvuodesta 2023 Eurostudent VIII -aineiston laajempaan tutkimuskäyttöön avoimella tutkijakutsulla, jossa tutkijoita pyydetään tarjoamaan aineistoon perustuvia tutkimuksellisia artikkeleita erikseen nimetyistä teemoista.

Lisätietoja:

  • Yliaktuaari Joona Mäkelä, Tilastokeskus, p. 0295 513 836
  • Yliaktuaari Sara Koivuranta, Tilastokeskus, p. 0295 513 837
  • Opetusneuvos Kaisu Piiroinen, opetus- ja kulttuuriministeriö, p. 0295 330 359