Hoppa till innehåll

Engagerande arbete i skolgemenskapen åtgärdar utebliven skolgång - 6,8 miljoner euro för att minska elevernas frånvaro

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 12.5.2021 13.28 | Publicerad på svenska 12.5.2021 kl. 15.06
Pressmeddelande

Undervisningsminister Jussi Saramo har beviljat 6,8 miljoner euro för pilotförsöket med engagerande arbete i skolgemenskapen åren 2021–2023. Avsikten är att det engagerande arbetet i skolgemenskapen utvidgas till en riksomfattande verksamhetsmodell med hjälp av vilken utdragen frånvaro och utslagning bland barn och unga kan förebyggas innan problemen blir allvarliga.

Utebliven skolgång är ett växande problem i Finland som enligt en färsk bedömning årligen berör över 4 000 barn och unga i högstadieåldern. Engagerande arbete i skolgemenskapen är en verksamhetsmodell med hjälp av vilken man bl.a. till stöd för barn och unga kan få vuxna till skolan som har möjlighet att ingripa i frånvaro och bakomliggande orsaker till frånvaro på ett förebyggande sätt.

Med de understöd som nu delas ut tar man fram en riksomfattande modell med vars hjälp man kan minska och förebygga frånvaro i den grundläggande utbildningen och skapa en positiv verksamhetskultur som stöder förankring i skolan. Med understödet kan man också anställa annan personal än undervisningspersonal till skolorna till stöd för barn och unga.

Statsunderstöd beviljades till 25 pilotförsök, i vilka sammanlagt 139 utbildningsanordnare deltar. I försöken deltar också övningsskolor.

-Engagerande arbete i skolgemenskapen introducerar i skolan vuxna som stöder barn och unga som löper risk att utebli från skolgången. Dessa vuxna kan stöda eleverna redan innan problemen förvärras. Samtidigt kan vi stärka det viktiga samarbetet mellan hemmet och skolan. I en välfärdsstat är den enda förnuftiga utgångspunkten att varje barn och ung person får allt stöd han eller hon behöver genom hela grundskolan och ända till examen på andra stadiet, säger undervisningsminister Jussi Saramo.

Den riksomfattande modellen bereds utifrån pilotförsöken i samarbete mellan undervisnings- och kulturministeriet, Karvi och Utbildningsstyrelsen. Verksamhetsmodellen blir klar och etableras 2022–2023. För att förankra modellen genomförs en riksomfattande fortbildningshelhet och behövliga uppdateringar görs i läroplanen för den grundläggande utbildningen.

De statliga specialunderstöden får användas för att anställa personal inom fostrings- och/eller socialsektorn som inte har undervisningsskyldighet och vars uppgift är att utveckla och genomföra modellen för engagerande arbete i skolgemenskapen på lokal nivå. Understödet kan också användas för samordning mellan utbildningsanordnarna samt för timmar som den egna läraren håller och som stöder bl.a. gruppandan samt emotionella färdigheter och social kompetens.

Beviljade understöd

Mer information:

  • Undervisningsrådet Erja Vitikka, tfn 0295 330058
  • Utvecklingschef Johanna Sergejeff, tfn 0295 33041
Allmänbildande utbildning Jussi Saramo Utbildning