Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för de allmänna bibliotekens riksomfattande och regionala utvecklingsuppgift, deras särskilda uppgifter och utveckling av verksamheten

Avustus

Understödet är avsett för

  • de allmänna bibliotekens riksomfattande och regionala utvecklingsuppdrag enligt 7 och 8 § i lagen om allmänna bibliotek (1492/2016)
  • de allmänna bibliotekens särskilda uppgifter enligt 9 § i lagen om allmänna bibliotek:
    • att upprätthålla det samiskspråkiga biblioteket, det flerspråkiga biblioteket och det ryskspråkiga biblioteket.
    • att sköta den riksomfattande särskilda uppgiften gällande bibliotekstjänster som främjar barns och ungas läsande och läskunnighet.
  • övriga projekt som är av riksomfattande betydelse.

Ansökningstiden börjar 27.10.2021 och slutar 30.11.2021 kl.16.15. 

Avsikten är att fatta besluten i mars-april 2022. De sökande får skriftligt besked om beslutet. 

Understödet är ett behovsprövat specialunderstöd. Beviljade understöd ska användas före slutet av det kalenderår som följer på det år under vilket understödet beviljas.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: Lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009), Statsunderstödslagen (688/2001).

OBS! Understöd för bibliotekens regionala och lokala försöks- och utvecklingsverksamhet ska sökas via regionförvaltningsverken via deras elektroniska ärendehanteringssystemSe annonsen.

Ytterligare information

Understöd beviljade av undervisnings- och kulturministeriet

Leena Aaltonen, [email protected]  

Om du behöver stöd i tekniska frågor som gäller e-tjänsten, vänligen kontakta adressen [email protected] 

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd: https://okm.fi/sv/understod