Hoppa till innehåll

Coronaunderstöd för sammanslutningar inom kultursektorn kan sökas

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 17.3.2022 9.04
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet har öppnat ansökan om statsunderstöd som ingår i coronastödpaketet och riktar sig till professionella sammanslutningar inom konst- och kultursektorn samt till sammanslutningar inom kulturarvssektorn. Syftet är att främja att kulturverksamheten ska kunna fortsätta efter pandemin och att på så sätt upprätthålla sysselsättningen.

Med stödpaketet som riktas till konst- och kultursektorn stöds kulturens, konstens och evenemangsbranschens återhämtning från coronapandemin. Stödpaketet för konst och kultur uppgår till sammanlagt cirka 62 miljoner euro och ingår i den första tilläggsbudgetpropositionen för 2022.

Understödet är avsett för sådan verksamhet som bedrivs av professionella sammanslutningar inom konst- och kultursektorn samt av sammanslutningar inom kultuarvssektorn som har försvårats eller förhindrats på grund av de restriktioner och rekommendationer coronapandemin föranlett under perioden 1.12.2021–28.2.2022. Understöden kan uppgå till sammanlagt cirka 11 miljoner euro. Ansökningstiden för understöden går ut den 7 april 2022.

Understöden beviljas i form av behovsprövat allmänt understöd och är avsett för verksamhet som bedrivs av sammanslutningar med rättsförmåga inom konst- och kultursektorn som har försvårats eller förhindrats av coronapandemin. Sammanslutningen ska ha avlönad personal och verksamheten ska i huvudsak bestå av professionell kulturverksamhet. Understöd kan sökas av föreningar, stiftelser, aktiebolag, andelslag, kommanditbolag eller öppna bolag vars verksamhet huvudsakligen består av kulturverksamhet.

Understöd kan dessutom beviljas museer och andra sammanslutningar inom kulturarvssektorn som fungerar utanför statsandelssystemet. Verksamheten ska i detta fall bestå av regelmässig musei- eller kulturarvsverksamhet.

Understöd kan beviljas för både sådan musei- och kulturarvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och sådan som bedrivs på frivillig basis, där man har varit tvungen att stänga eller begränsa öppettiderna för ställen som under normala förhållanden skulle ha varit öppna för allmänheten under perioden 1.12.2021–28.2.2022.

Understöd beviljas inte för sådan ekonomisk verksamhet som avses i EU:s lagstiftning om statligt stöd. Med ekonomisk verksamhet avses till exempel sådan kulturfrämjande verksamhet som i första hand finansieras genom besöks- eller användaravgifter eller andra kommersiella medel.

Professionella inom branschen som är verksamma som enskilda näringsidkare eller ensamföretagare har kunnat ansöka om understöd från Centret för konstfrämjande. Ansökningstiden gick ut den 17 februari 2022.

Utlysning: Coronastöd till samfund i kultursektorn

Mer information:
Jorma Waldén, direktör, tfn 0295 330 338