Hoppa till innehåll

Avkastningen av penningspelsverksamheten kompenseras i betydande grad – beslut om den nya modellen före slutet av året

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 30.4.2021 14.36 | Publicerad på svenska 5.5.2021 kl. 14.42
Pressmeddelande

Regeringen beslutade vid sin halvtidsöversyn att kompensera förmånstagarna för penningspelsverksamheten för den minskade intäktsföringen från avkastningen. I sin helhet är kompensationen till förmånstagarna för penningspelsverksamheten 330 miljoner euro år 2022 och 305 miljoner euro år 2023.

Avkastningen av penningspelsverksamheten har på grund av coronapandemin minskat med uppskattningsvis sammanlagt över 400 miljoner euro sedan 2019.

På undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde uppgår kompensationen år 2022 till sammanlagt cirka 174 miljoner euro och år 2023 till cirka 161 miljoner euro. Trots kompensationen minskar finansieringen av konst, idrott, ungdomsverksamhet och forskning med 41 miljoner euro år 2022 och med cirka 54 miljoner euro år 2023 jämfört med budgeten för detta år.

I enlighet med fördelningsförhållandena ska detta fördelas enligt följande år 2022: 17,5 miljoner euro för konst, 11,4 miljoner euro för idrott, 8 miljoner euro för forskning och 4,1 miljoner euro för ungdomsarbete. Närmare beslut om fördelningen fattas senare.

I enlighet med regeringens riktlinjer inleder man omedelbart det fortsatta arbetet med att bereda en ny bestående finansieringsmodell. Arbetet baserar sig på rapporten från Erkki Liikanens arbetsgrupp och det fortsatta arbetet utförs i nära samarbete med förmånstagarna. Reformen genomförs från och med 2024 och besluten fattas före utgången av 2021.

Andra beslut i samband med halvtidsöversynen

Som en del av återgången till utgiftsramen för statsfinanserna har regeringen beslutat om en omfördelning av utgifterna, enligt vilken vissa ramutgifter sänks permanent med 370 miljoner euro från och med 2023. Eftersom besparingarna är bestående till sin karaktär, minskar beslutet de utgifter som hänförs till ramen även från och med 2024. I enlighet med regeringens riktlinjer är undervisnings- och kulturministeriets anpassningsbehov 35 miljoner euro. Enligt regeringens riktlinjer riktas anpassningen inte till utbildning eller studiesociala förmåner. Beslut om hur anpassningen riktas fattas senare.

För att främja Finlands FUI-mål har regeringen beslutat att inrätta en parlamentarisk arbetsgrupp för att utreda metoder för att förbinda sig till den ökning av FUI-finansieringen inom den offentliga sektorn som krävs för att FUI-målet ska nås före utgången av decenniet. Regeringen drar upp riktlinjer för eventuella incitament vid budgetförhandlingarna 2021. Därtill medför den regeringsproposition om Finlands program för hållbar tillväxt som är under behandling i riksdagen betydande tilläggsfinansiering för FUI-verksamheten.

Coronaviruslägets konsekvenser för konsten, idrotten och ungdomsväsendet jämnas ut i den  andra tilläggsbudgetproposition som regeringen lämnade till riksdagen den 29 april. I den ingår ett stödpaket på ca 226 miljoner euro för kulturbranschen, idrotten och evenemangsbranschen.

Pressmeddelande 26.2.2021: Arbetsgrupp: Penningspelsintäkterna till statsbudgeten och förmånstagarna inom budgetens utgiftsram

Mer information: 

  • Specialmedarbetare Markus Ylimaa, tfn 050 374 8192
  • Ekonomidirektör Pasi Rentola, tfn 0295 330 211
Högskoleutbildning och forskning Idrott Kultur Unga