Hoppa till innehåll

Arbetsgrupp som utrett forskarkarriärfrågor: doktorernas kompetens kan utnyttjas inom alla samhällssektorer

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 17.6.2021 12.11 | Publicerad på svenska 17.6.2021 kl. 12.14
Pressmeddelande
Mikroskooppi

Doktorerna har utbildats både för att lösa frågor som ger upphov till ny kunskap och är av vetenskapligt intresse, och för att ta fram evidensbaserade lösningar för samhällets och dess aktörers behov. Att utnyttja den kompetens de besitter i större utsträckning än vad för närvarande som är fallet , skulle skapa nya arbetsplatser och hållbar tillväxt. Genom att öka forskarnas mobilitet skulle deras kompetens i allt högre grad stå till företagens, olika sammanslutningars och den offentliga sektorns förfogande. Arbetsgruppen som utrett frågor kring forskarkarriären föreslår en rad konkreta åtgärder för att stärka möjligheterna för dem som fått doktorandutbildning att få sysselsättning utanför högskolorna inom företag, olika sammanslutningar och den offentliga sektorn. Arbetsgruppen lämnade sitt förslag till undervisnings- och kulturministeriet den 17 juni 2021.

Rapporten stöder målet i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering att stärka det faktabaserade beslutsfattandet och höja kompetensnivån, och synliggör de högst utbildades betydelse i arbetslivet. Enligt lägesbilden är sysselsättningsläget för doktorer gott.

Forskningsfinansiärerna spelar en viktig roll för att främja forskarkarriärerna, eftersom finansiärens värderingar och uppdrag påverkar forskarnas mobilitet. Den nationella styrningen stöder framför allt planeringen på lång sikt, men genom statlig finansiering ställs det också upp universitetsspecifika mål för antalet doktorander.

Mångsidiga åtgärder mot ett fördjupat samarbete

Utvecklingen av forskarkarriärerna kräver samarbeten mellan relevanta aktörer för att doktorernas kompetens ska kunna utnyttjas  i samhället i större utsträckning än vad som är fallet idag. Arbetsgruppen föreslår konkreta åtgärder för att uppnå det gemensamma målet.

Enligt arbetsgruppen kan universiteten stärka samarbetet med forskningsinstituten och näringslivet, samt uppmuntra forskarna att meritera sig utanför universiteten. Personalorganisationerna för forskare och professorer kan informera mer om olika karriärvägar och öka forskarnas kännedom om arbetslivet. 

Organisationerna inom näringslivet  bör bland annat stödja en ökad mobilitet och skapa plattformar för samarbeten mellan företag och forskare. De offentliga forskningsfinansiärerna Finlands Akademi och Business Finland kan påverka forskarkarriären via strategier och riktlinjer. Stiftelser och fonder främjar forskarkarriären inte bara via stipendier, utan också genom att stödja forskarnas kommunikations- och nätverksfärdigheter.

Ministeriernas metoder för att påverka forskarkarriären är indirekta, med undantag för arbetet inom relevanta ministerier. Ministerierna riktar finansiering ur statsbudgeten till organisationer som bedriver forskning (högskolor, statliga forskningsinstitut) samt till forskningsfinansiärer (såsom Finlands Akademi och Business Finland). Statsförvaltningen kan genom reglering främja forskarkarriären och ett mer omfattande utnyttjande av forskarnas kompetens. 

Mer information: 

  • undervisningsrådet Paavo-Petri Ahonen, tfn 0295 330247
  • undervisningsrådet Saara Vihko, tfn 0295 330005 
  • direktör Erja Heikkinen, tfn. 0295 330101