Hoppa till innehåll

Arbetsgrupp skall förnya förskolepedagogikens förordningar

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 7.12.2012 12.33
Pressmeddelande -

Undervisningsminister Jukka Gustafsson har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda ett förslag till förordningar om förskolepedagogiken. Arbetsgruppen består av centrala aktörer och sakkunniga inom förskolepedagogiken. Ordförande för arbetsgruppen är överdirektör Eeva-Riitta Pirhonen vid undervisnings- och kulturministeriet. Meningen är att statsrådet avlåter en lagproposition om saken till riksdagen under vårsessionen 2014. Målet är att lagstiftningen träder i kraft 1.1.2015.

Enligt regeringsprogrammet utvecklar man dagvårdssystemet som en tjänst som förebygger utslagning och som är mer flexibel för familjer. Dagvården kommer även framöver att vara en subjektiv rättighet som är avgiftsfri för familjer med låga inkomster. Avgifterna bildar inte en sysselsättningströskel. Rätten till samma dagvårdsplats bevaras, även om barnen ibland vårdas hemma.

Dagvårdstjänsterna och förskolepedagogiken främjar jämställdheten samt likvärdigheten bland barn och familjer. Förskolepedagogiken har en viktig betydelse för barnets sociala förmåga och lägger grunden för de sociala utgångspunkterna. Det väsentliga är att man redan under det förpedagogiska skedet kan garantera goda förutsättningar för uppväxt och utveckling för alla barn samt att genom mångsidiga åtgärder stöda barn som behöver särskilt stöd och som löper risk att bli utslagna.

Den nuvarande dagvårdslagenär från 1973. I och med ändringar i det finländska dagvårdssystemet och dess verksamhetsmiljö är det motiverat att förnya den nuvarande lagstiftningen. Beredningen, förvaltningen och styrningen av förskolepedagogiken och dagvårdstjänsterna överförs från och med ingången av 2013 till undervisnings- och kulturministeriet som en del av fostrings- och utbildningssystemet.


Beslut om tillsättandet av arbetsgruppen (pdf, på finska)

_ _ _

Ytterligare information:
Specialmedarbetare Aleksi Kalenius tfn 040 125 1032
Överdirektör Eeva-Riitta Pirhonen tfn 029 533 0258