Hoppa till innehåll

Ansökan om rätt till statsunderstöd för idrottsfrämjande organisationer

Avustus

Denna ansökan gäller idrotts- och motionsfrämjande organisationer som inte är berättigade till statsunderstöd då undervisnings- och kulturministeriet delar ut  allmänna understöd. Bekanta dig med ansökningsanvisningarna och om din organisation uppfyller de lagstadgade villkoren kan du ansöka.

En idrottsfrämjande organisation kan beviljas statsunderstöd när undervisnings- och kulturministeriet har godkänt organisationen som berättigad till statsunderstöd med stöd av idrottslagen (390/2015) och statsrådets förordning om främjande av idrott (550/2015). Godkännandet av en organisation som berättigad till statsunderstöd baserar sig på ministeriets prövning. Statens idrottsråd ger ett utlåtande i ärendet.

Registrerade föreningar vars syfte är att främja motion och idrott och som verkar i enlighet med det syfte som anges i 2 § i idrottslagen, kan få rätt att ansöka om statsunderstöd. Vid prövningen av rätten till statsbidrag beaktas verksamhetens art, omfattning och samhälleliga effekter. Vi beaktar också hur organisationen främjar likabehandling och jämställdhet, iakttar de etiska principerna för motion och idrott och de internationella bestämmelser som är bindande för Finland.

För att en idrottsfrämjande organisation ska beviljas statsunderstöd krävs det att organisationen har minst 30 medlemsorganisationer med sammanlagt minst tusen medlemmar eller utövare. Det går att avvika från detta krav om a) organisationens verksamhet tjänar en specialgrupp som är idrottspolitiskt och verksamhetsmässigt betydande eller b) det internationella tävlingssystemet för den gren som organisationen företräder är av omfattande betydelse.

Endast ett riksomfattande förbund för varje gren kan godkännas för statsunderstöd. Det är också en förutsättning att grenförbundet hör till en internationell organisation eller ett internationellt tävlingssystem eller att arten är nationellt betydande.

En ny idrottsfrämjande organisation kan inte beviljas allmänt understöd utan särskilda skäl förrän organisationen har varit registrerad förening utan avbrott i minst två år. Som särskilda skäl kan bland annat betraktas sammanslagningar av organisationer eller andra motsvarande särskilda situationer där det kan anses motiverat att bevilja allmänt understöd tidigare.

Undervisnings- och kulturministeriet kan återkalla en organisations rätt till statsbidrag, om dess verksamhet under två år i följd inte uppfyller de krav för statsunderstöd som föreskrivs i lagen eller med stöd av den.

Ansökningstiden börjar den 15 april 2024 och går ut den 20 maj 2024 kl. 16.15.

Beslut om rätt till statsbidrag fattas före det allmänna understödet för 2025 utlyses. Det allmänna understödet för idrottsfrämjande organisationer utlyses hösten 2024.

Idrott

Ytterligare information

Kari Niemi-Nikkola, överinspektör, tfn 0295 330 103
Päivi Aalto-Nevalainen, kulturråd, tfn  0295 330 054
Sari Virta, överinspektör, tfn 0295 330 377
 

E-postadresserna har formen [email protected]. Vid tekniska frågor om e-tjänsten: [email protected]